SFS 1994:1687 Lag om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning / SFS 1994:1687 Lag om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
SFS 1994_1687 Lag om ändring i lagen (1974_981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6244

SFS 1994:1687
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till
ledighet för utbildning;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:981) om

arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:102, bet. 1994/95: AU4, rskr. 1994/95:123.

background image

SFS 1994:1687

6245

2 a § Med övergång av företag eller del av företag enligt denna lag avses
sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet
som omfattas av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Vad som i
denna lag sägs om sådan övergång skall gälla även i det fallet att den

tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagen skall dock inte

tillämpas beträffande en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del
av en verksamhet som inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt