SFS 2013:615 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 2013:615 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
130615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 46 § lagen (1976:580) om med-

bestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

46 §

2

För medling i arbetstvister mellan å ena sidan en arbetsgivare eller

arbetsgivarorganisation och å andra sidan en arbetstagarorganisation finns
Medlingsinstitutet. Institutet ska verka för en väl fungerande lönebildning.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU:11, rskr. 2012/13:284.

2 Senaste lydelse 2000:163.

SFS 2013:615

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt