SFS 1976:580

760580.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:580

om medbestämmande i arbetslivet;

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följan de.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare

och arbetstagare.

Som arbetstagare anses i lagen även den som utför arbete åt annan

och därvid ej ar anställd hos denne men har en ställning av väsentligen

samma slag som en anställd. Den för vars räkning arbetet utföres skall

i sådant fall anses som arbetsgivare.

1 Prop 1975/75:105 (bil. 1), InU 45, rskr 404.

1173

II»

¬

background image

SFS 1976: 580

2 § Arbetsgivares verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konst­
närlig eller annan ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, poli­
tiskt eller annat opinionsbildande ändamål undantages från lagens till-
lämpningsområde såvitt avser verksamhetens mål och inriktning.

3 § Innehåller lag eller med stöd av lag meddelad författning särskild

föreskrift som avviker från denna lag, gäller den föreskriften.

4 § Avtal är ogiltigt i den mån det innebär att rättighet eller skyldig­

het enligt denna lag upphäves eller inskränkes.

Utan hinder av första stycket får genom kollektivavtal göras avvikelse

från föreskrifterna i 11, 12, 14, 19�22 och 28 §§, 29 § tredje meningen,

33�40 §§, 43 § andra stycket samt 64 och 65 §§.

I kollektivavtal får också föreskrivas längre gående fredsplikt än 41

och 44 §§ anger samt längre gående skadeståndsansvar än som följer av

denna lag.

5 § Vad i denna lag föreskrives innebär icke rätt för part till insyn i

sadana förhallanden hos motpart, som har betydelse för förestående

M I

eller redan utbruten arbetskonflikt, eller rätt till inflytande över mot­

partens beslut rörande sådan konflikt.

Föreskrifterna i 11, 12, 19, 34, 35, 38 och 39 §§ äger tillämpning

;

även när kollektivavtal tillfälligt icke gäller.

jUji

! j;

6 § Med arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av ar­

betstagare som enligt sina stadgar skall tillvarataga arbetstagarnas in­
tressen i förhållandet till arbetsgivaren. Med arbetsgivarorganisation av-

i|jl

ses motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.

Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av ar-

, ;f.!

betstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivare. Med cen-

- j,

tral arbetstagarorganisation avses förbund eller därmed jämförlig sam-

manslutning av arbetstagare.

I ⬢

Bestämmelser som avser arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation gäl-

|

ler i tillämpliga delar sammanslutning av flera sådana organisationer,

f;!

Vad som sägs om medlem i organisation gäller i s ådant fall de anslutna

⬢ T ,

i ⬢ (I

m

v

⬢!' I

[)/;

organisationerna och deras medlemmar.

Föreningsrätt

7 § Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att

i j ly

tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlem­
skapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas.

8 § Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Kränkning av föreningsrät­

ten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager
åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat

sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon

på andra sidan i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt.

Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages fö r att åtagande

1174

mot annan skall uppfyllas.

i:.. !⬢

I r.

¬

background image

Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation är icke skyldig att tåla så-

SFS.1976: 580

dan kränkning av föreningsrätten som innebär intrång i dess verksam­

het. F inns både lokal och central organisation, gäller vad som nu har
sagts den centrala organisationen.

Sker kränkning av föreningsrätten genom avtalsuppsägning eller an­

nan sådan rättshandling eller genom bestämmelse i kollektivavtal eller

annat avtal, är rättshandlingen eller bestämmelsen ogiltig.

9 § Det åligger arbetsgivar- och arbetstagarorganisation att söka hind­

ra, att medlem vidtager åtgärd som kränker föreningsrätten. Har med­
lem vidtagit sådan åtgärd, är organisationen skyldig att söka förmå
honom att upphöra därmed.

Förhandlingsrätt

10 § Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare

i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i
organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.
Arbetsgivare h ar motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorgani­
sation.

Förhandlingsrätt enligt första stycket tillkommer arbetstagarorganisa­

tionen även i förhållande till organisation som arbetsgivaren tillhör och
arbetsgivarens organisation i förhållande till arbetstagarorganisationen.

11 § Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verk­

samhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisa­

tion i fö rhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma

skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av

arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör orga­

nisationen.

Om syn nerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verk­

ställa beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt

första stycket.

12 § När arbetstagarorganisation som avses i 11 § påkallar det, skall

arbetsgivare även i annat fall än där anges förhandla med organisatio­

nen innan han fattar eller verkställer beslut, som rör medlem i organi­

sationen. Om särskilda skäl föranleder det, får arbetsgivaren dock fatta

och verkställa beslutet innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

13 § Om fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena

för arbetstagare som tillhör arbetstagarorganisation i förhållande till vil­

ken arbetsgivaren icke är bunden av kollektivavtal, är arbetsgivaren för­
handlingsskyldig enligt 11 och 12 §§ mot den organisationen.

14 § Finns lokal arbetstagarorganisation, skall förhandlingsskyldighe­

ten enligt 11�13 §§ fullgöras i första hand genom förhandling med
denna.

Uppnås icke enighet vid förh andling enligt första stycket, skall arbets­

givaren på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation.

1175

¬

background image

It t I

It:':

jr. I

I

J.;!

!⬢:

1 i i ⬢ ,

I

SFS 1976: 580

15 § Förhandlingsskyldig part skall själv eller genom ombud inställa

sig vid förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram moti­

verat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna

kan gemensamt välja annan form för förhandling än sammanträde.

16 § Part som vill förhandla skall göra framställning hos motparten

om förhandling. Om motparten begär det, skall framställningen vara
skriftlig och ange den fråga om vilken förh andling påkallas.

I annat fall än som avses i 11�13 §§ skall, om parterna ej enas om

annat, sammanträde för förhandling hållas inom två veckor efter det

att motparten har fått del av förhandlingsframställningen, när motparten

är enskild arbetsgivare eller lokal arbetstagarorganisation, och annars

inom tre veckor efter det att framställningen har kommit motparten till
banda. Det ankommer i övrigt på partema att bestämma tid och plats
för förhandlingssammanträde.

Förhandling skall bedrivas skyndsamt. Om part begär det, skall föras

protokoll som justeras av båda parter. Enas parterna ej om annat, skall
förhandling anses avslutad, när part som har fullgjort sin förhandlings­

skyldighet har givit motparten skriftligt besked om att han frånträder

förhandlingen.

17 § Arbetstagare som har utsetts att företräda sin organisation vid

förhandling får ej vägras skälig ledighet för att deltaga i förhandlingen.

Rätt till information

18 § Part som vid förhandling åberopar skriftlig handling skall hålla

den tillgänglig för motparten, om denne begär det.

19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i för­

hållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur

hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom

om riktlinjerna för personalpolitiken. Arbetsgivaren skall dessutom be­
reda arbetstagarorganisationen tillfälle att granska böcker, räkenskaper

och andra handlingar, som rör arbetsgivarens verksamhet, i den omfatt­
ning som organisationen behöver för att tillvarataga medlemmarnas ge-

' 1 .-

mensamma intressen i f örhållandet till arbetsgivaren.

Om det kan ske utan oskälig kostnad eller omgång, skall arbetsgivaren

på begäran förse arbetstagarorganisationen med avskrift av handling
och biträda organisationen med utredning, som den behöver för nyss

'

angivet ändamål.

'ift

20 § Finns lokal arbetstagarorganisation, skall informationsskyldighe­

ten enligt 19 § fullgöras mot denna. Vid förhandling enligt 14 § andra

stycket skall skyldigheten fullgöras även mot central arbetstagarorgani­

sation, i den mån informationen är av betydelse fö r förhandlingsfrågan.

21 § Part som skall lämna information har rätt till förhandling med

] 176

motparten om tystnadsplikt rörande den information som skall lämnas.

¬

background image

'1'

Om förhandlingen avser information enligt 19 §, äger 14 § motsvarande

SFS 1976: 580

tillämpning.

" ^

Uppnås icke enighet vid förhandling enligt första stycket, kan parten

väcka talan vid arbetsdomstolen om tystnadsplikt. Sådan talan skall

^

väckas inom tio dagar efter det att förhandling har avslutats. Domstolen

skall för ordna om tystnadsplikt, i den mån det kan antagas att det an-

nars skulle föreligga risk för väsentlig skada för part eller annan.

Har part påkallat förhandling om tystnadsplikt och iakttager han före­

skrifterna i första och andra styckena, gäller till dess frågan har blivit
slutligt avgjord den tystnadsplikt som han kräver. �r kravet obefogat

och har parten insett eller bort inse detta, föreligger dock ej tystnads­

plikt.

22 § Den som med tystnadsplikt har mottagit information för lokal

eller central arbetstagarorganisations räkning får utan hinder av tyst­

nadsplikten f öra informationen vidare till ledamot i styrelsen för orga­
nisationen. I sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseleda­
moten.

Kollektivavtal

23 § Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorgani­

sation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvill­

kor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare
och arbetstagare.

Avtal anses skriftligt även när dess innehåll har upptagits i justerat

protokoll eller när förslag till avtal och godkännande därav har upp­
tagits i skilda skrifter.

24 § Avser kollektivavtal arbetstagares hyresförhållande, har avtalet

i den delen verkan som kollektivavtal endast i den mån det i fråga om

partsställning och innehåll är sådant som anges i 12 kap. 67 § jorda­

balken.

25 § Avtal saknar verkan som kollektivavtal i den mån det har annat
innehåll än sådant som avses i 23 och 24 §§.

26 § Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagar­

organisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i orga­

nisationen. D etta gäller oavsett om medlemmen har trätt in i organisa­
tionen fö re eller efter avtalets tillkomst, dock ej i den mån han redan
är bunden av annat kollektivavtal.

Utträder medlem ur organisation som har slutit kollektivavtal, upphör

han ej därmed att vara bunden av avtalet.

27 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal

kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.

1177

¬

background image

i'

Ii!

p-- '

SFS 1976: 580

28 § övergår företag eller del av företag från arbetsgivare som är bun­
den av kollektivavtal till ny arbetsgivare, gäller avtalet i tillämpliga
delar för den nye arbetsgivaren, dock ej i den mån han redan är bunden
av annat kollektivavtal.

I f all som avses i första stycket får arbetstagarparten säga upp avtalet

inom trettio dagar efter det att den har underrättats om övergången.

Sker uppsägning inom denna tid, upphör avtalet att gälla vid över-

l

gången eller, om uppsägningen sker efter övergången, vid tidpun kten f�r

uppsägningen. Kollektivavtalet gäller ej heller för den nye arbetsgivaren,

om den tidigare arbetsgivaren säger upp avtalet före övergången. Sker
sådan uppsägning senare än sextio dagar före övergången, gäller dock
avtalet för den nye arbetsgivaren till dess sextio dagar har förflutit från

uppsägningen.

Sammanslås två eller flera arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer,

skall kollektivavtal, som gäller för organisation som upplöses, gälla för
den sammanslagna organisationen som om avtalet hade slutits av denna.

'i!

if

t*

itf'

t'

. -r:-'

:178

29 § �r kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av

flera parter och kräves uppsägning för att avtalet skall upphöra att gälla,
får part för egen del säga upp avtalet hos en eller flera parter på andra
sidan. Har sådan uppsägning skett till viss tid, får annan part säga upp
avtalet till samma tidpunkt. Dennes uppsägning skall dock göras inom

tre veckor efter det att uppsägning annars skulle ha skett eller, om den
avtalade uppsägningstiden understiger sex veckor, inom hälften av upp­
sägningstiden.

30 § Uppsägning av kollektivavtal skall ske skriftligen.

Har meddelande om uppsägning avsänts under motpartens senast

kända adress så tidigt att det hade bort komma denne till banda innan
uppsägning sen ast skulle ha skett, skall uppsägning anses ha ägt rum i
tid även om meddelandet icke kommer fram eller kommer fram för

sent.

} j ;'[

31 § Har arbetsgivare, arbetstagare eller organisation som är bunden

: r;

av kollektivavtal grovt brutit mot sådant avtal eller mot denna lag och

ji f )

har förfarandet väsentlig betydelse för avtalsförhållandet i dess helhet,

får arbetsdomstolen på yrkande av motpart förklara att kollektivavtal
som binder parterna icke längre skall gälla mellan dem.

!) i

�r kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av flera

parter och har förklaring enligt första stycket gjorts för endast vissa av

dem, får annan part inom tre veckor därefter med omedelbar verkan

säga upp samma avtal för egen del.

Finner arbetsdomstolen att visst f örfarande strider mot kollektivavtal

eller mot denna lag, får domstolen på yrkande befria arbetsgivare, ar­

betstagare eller organisation från förpliktelse enligt kollektivavtal eller

enligt lagen, i den mån det med hänsyn till det otillåtna förfarandet icke
skäligen kan krävas att förpliktelsen fullgöres.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt