SFS 1977:532

770532.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:532

om ändring i lagen (1976: 580) om medbestämmande i ar-

utkom från trycket

betslivet;

28 juni 1977

utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 21, 31, 34, 35, 37 och 70 §§ la­

gen (1976:580) om medbestämmande i arb etslivet skall ha nedan angivna

lydelse.

21 § Part som skall lämna information har rätt till förhandling med mot­

parten om tystnadsplikt rörande den information som skall lämnas. Om

förhandlingen avser information enligt 19 §, äger 14 § motsvarande till-

lämpning.

Uppnås icke enighet vid förhandling enligt första stycket, kan parten

väcka talan vid dom stol om tystnadsplikt. Sådan talan skall väckas inom
tio dagar efter det att förhandling har avslutats. Domstolen skall förordna

om tyst nadsplikt, i den män det kan antagas att det annars skulle föreligga

risk för väsentl ig skada för part eller annan.

Har part påkallat förhandling om tystnadsplikt och iakttager han före-

' Prop. 1976/77:141. AU 1976/77: 28, rskr 328,

1305

¬

background image

SFS 1977:532

skrifterna i fö rsta och andra styckena, gäller til! dess frågan har blivit slut­
ligt avgjord den tystnadsplikt som han kräver. �r kravet obefogat och har

parten insett eller bort inse detta, föreligger dock ej tystnadsplikt.

31 § Har arbetsgivare, arbetstagare eller organisation som är bunden av

kollektivavtal grovt brutit mot sådant avtal eller mot denna lag och har för­

farandet väsentlig betydelse för avtalsförhållandet i d ess helhet, får dom­
stol på yrkande av motpart förklara alt kollektivavtal som binder partema

icke längre skall gälla mellan dem.

�r kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av flera par­

ter och har förklaring enligt första stycket gjorts för endast vissa av dem,
får annan part inom tre veckor därefter med omedelbar verkan säga upp

samma avtal för egen del.

Finner domstol att visst förfarande strider mot kollektivavtal eller mot

denna lag, får domstolen på yrkande befria arbetsgivare, arbetstagare eller

organisation från förpliktelse enligt kollektivavtal eller enligt lagen, i den

mån det med hänsyn till det otillåtna förfarandet icke skäligen kan krävas

att förpliktelsen fullgöres.

34 § Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som

är bundna av samma kollektivavtal, tvist om medlems arbetsskyldighet en­

ligt avtal, gäller organisationens mening till dess tvisten har slutligt prö­

vats.

Föreligger enligt arbetsgivarens uppfattning synnerliga skäl mot att om­

tvistat arbete uppskjutes, får han utan hinder av första stycket kräva att ar­

betet utföres enligt hans mening i t visten. Arbetstagaren är då skyldig att
utföra arbetet. Sådan skyldighet föreligger dock ej, om arbetsgivarens me­
ning i tvi sten är oriktig och arbetsgivaren har insett eller bort inse detta el­

ler om arbetet innebär fara för liv eller hälsa eller därmed jämförligt hinder

möter.

Blir arbetet utfört enligt andra stycket, skall arbetsgivaren omedelbart

påkalla förhandling i tv isten. Kan tvisten icke lösas vid förhandling, skall
han väcka talan vid domstol.

35 § Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som
är bundna av samma kollektivavtal, rättstvist om lön eller annan ersättning

till m edlem i org anisationen, är arbetsgivaren skyldig att omedelbart påkal­
la förhandling i tvisten. Kan tvisten icke lösas vid förhandling, skall han
väcka talan vid domstol. Underlåter arbetsgivaren att påkalla förhandling

eller väcka talan, är han såvitt avser det omtvistade beloppet skyldig att ut­

ge ersättning enligt arbetstagarorganisationens mening, om kravet ej är
oskäligt.

37 § Skall enligt föreskrift i kollektivavtal förhandling enligt 34 § tredje

stycket eller 3.S § äga rum både lokalt och centralt, skall central förhand­

ling påkallas inom tio dagar efter det att den lokala förhandlingen har av­

slutats. l alan vid domstol skall väckas inom tio dagar efter det att förhand­

ling har avslutals.

1306

70 § Utöver vad som i öv rigt gäller kan domstol i mål om tillämpningen

¬

background image

av denna lag eller om kollektivavtal förordna att förha ndling ska ll hållas

SFS 1977:532

inom stängda dörrar, i den mån det kan antagas att offentlighet skulle med­

föra risk för väsentlig skada för part eller annan genom yppande av affärs-,
drifts- eller därmed jämförligt förhållande hos företag eller organisation el­

ler av enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

PER AHLMAR K

Olof Bergqvist

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt