SFS 1977:529

770529.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:529

om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i ar-

Unicom Mn trycket

betslivet;

den 28 juni 1977

utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 32, 33 och 57 §§ lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall ha nedan angivna lydel­

se.

32 § Mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna an­

ställningsvillkor bö r, om arbetstagarparten begär det, även träffas kollek­

tivavtal om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som avser in­

gående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen
av arbetet och verksamhetens bedrivande i övrigt.

1 kollektivavtal om medbestämmanderätt kan parterna, med b eaktande

av vad som föreskrives i 3 §. b estämma att beslut, som annars skulle fattas

av arbetsgivaren, skall fattas av företrädare för arbetstagarna eller av sär­
skilt in rättat partssammansatt organ.

33 § Innehåller kollektivavtal föreskrifter om medbestämmanderätt för
arbetstagarna i fråga som av ses i 32 § och uppk ommer tvist om tillämpning

i viss t fall av sådan föreskrift eller av beslut som har fattats med stöd där­
av, gäller arbetstagarpartens mening till dess tvisten har slutligt prövats.

Detsamma gäller tvist om kollektivavtal rörande påföljd för arbetstagare

som har begått a vtalsbrott. Vad som nu har sagts ger dock ej arbetstagar­

parten rätt att verkställa beslut på arbetsgivarens vägnar.

Intager två eller flera arbetstagarparter oförenliga ståndpunkter i sådan

' Prop. 1976/77:137. AU 1976/77:32. rskr3l9.

1293

¬

background image

SFS 1977: 529

tvist som avses i fö rsta stycket, får arbetsgivaren ej fatta eller verkställa

beslut som beröres av tvisten förrän denna har slutligt prövats.

Arbetsgivaren behöver ej iakttaga vad som föreskrives i första och andra

styckena, om synnerliga skäl föreligger eller om arbetstagarparts mening
är oriktig och parten har insett eller bort inse detta.

57 § Arbetstagarorganisation skall ersätta uppkommen skada, om den i

tvist som avses i 33 eller 34 § har föranlett eller godkänt felaktig tillämp­
ning av avtal eller av denna lag och organisationen har saknat fog för sin

ståndpunkt i tvisten. Detsamma gäller om organisationen har saknat fog

för förklaring enligt 39 §.

Arbetstagarorganisation svarar vidare för skada, som tillfogas arbetsgi­

varen genom att företrädare för organisationen i förhållande till honom
missbrukar sin ställning som ledamot i särskilt genom avtal inrättat be­

slutsorgan eller i såd an ställning förfar grovt värdslöst.

Denna lag träder i kra ft den I juli 1977.
Kollektivavtal, som har ingåtts före lagens ikraftträdande och som inne­

fattar avvikelse från 57 § andra stycket, gäller i den delen endast om avta­

let har tillkommit för att utgöra sådan avvikelse.

Pä regeringens vägnar

PER AHLMARK

Olof Bergqvist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt