SFS 1984:817

840817.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:817

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i

den 27 november 1984 arbetsllvetj

utfärdad den 15 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 och 60 §§ lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet skall ha nedan angivna lydelse.

41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får
icke vidtaga eller deltaga i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad,

bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av

organisation och denna ej i behörig ordning har beslutat åtgärden, om
åtgärden strider mot bestämmelse om fredsplikt i k ollektivavtal eller om

^

åtgärden har till ändamål

1. att utöva påtryckning i tvist om kollek tivavtals giltighet, bestånd eller

Q

rätta innebörd eller i tvist huruvida visst förfarande strider mot avtalet eller
mot denna lag,

2. att åstadkomma ändring i avtalet,
3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avta­

let har upphört att gälla, eller

[t;-

4. att stödja annan, när denne icke själv får vidtaga stridsåtgärd.

1774

⬢ Prop. 1983/84: 165, AU 1 984/85: 3, rskr 5.

¬

background image

Första stycket utgör ej hinder för arbetstagarorganisation att i behör ig

ordning besluta blockad för att utverka betalning av klar och förfallen
fordran på lön eller på annan ersättning för utfört arbete.

Oavsett om kollektivavtal gäller får en arbetsgivare inte såsom stridsåt­

gärd eller som ett led i en stridsåtgärd hålla inne lön eller annan ersättning
för utfört arbete som har förfallit till betalning. Såsom olovlig stridsåtgärd
betraktas också att arbetsgivaren håller inne till betalning förfallen lön eller
annan ersättning för utfört arbete med anledning av att arbetstagarna deltar
i strejk eller annan stridsåtgärd.

SFS 1984:817

60 § Om det är skäligt kan skadestånd sättas ned eller helt falla bort.

I mål om skadestånd för arbetstagares deltagande i en olovlig st ridsåt­

gärd skall domstolen, om arbetskonflikten ännu pågår och om domstolen

finner den olovlig, så snart som möjligt

1. ålägga arbetstagarna att återgå till arbetet och
2. om det bedöms lämpligt för att undanröja orsakerna till arbetskonflik­

ten, besluta att en ny överläggning enligt 43 § genast efter återgång till

arbetet skall tas upp under ledning av en förlikningsman.

Arbetstagare som senast i samband med en första överläggning enligt

43 § varaktigt har återgått till arbetet får åläggas skadestånd bara om det
finns särskilda skäl till det.

Högre skadestånd än tvåhundra kronor får inte åläggas en arbetstagare

för deltagande i en olovlig stridsåtgärd. Denna begränsning gäller dock

inte, om arbetstagaren underlåter att följa ett åläggande av domstolen om
återgång till arbetet och stridsåtgärden med hänsyn till omstä ndigheterna
måste betraktas som särskilt allvarlig eller anmärkningsvärd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna i 60 §

tillämpas när skadeståndsskyldigheten har uppkommit efter ikraftträdan­

det. I annat fall tillämpas 60 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt