SFS 1991:747

910747.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

/

SFS 1991:747 Lag

Utkom frän tnckct

om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i

den 19 juni 1 991

arbetsHvet;

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 38 § lagen (1976:58 0) om med­

bestämmande i arbetslivet skall ha fö ljande lydelse.

38 § Innan arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för

hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid skall vara
arbetstagare hos honom, skall han på eget initiativ för handla med arbetsta­

garorganisation i förhåll ande till vilken han är b unden av kollektivavtal för
sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den

information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behö­
ver för att kunna ta ställning i förhandlings frågan.

Första stycket gäller ej, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natu r

eller kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om anlitande av

uthyrd arbetskraft enligt lagen (1991; 746) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft. Första stycket gäller ej heller om den tilltänkta

åtgärden i allt väsentligt motsvarar åtgärd som har godtagits av arbetsta­
garorganisationen. Om organisationen i särskilt fall påkallar det, är arbets­
givaren dock skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer beslut.

Om synnerliga skäl föra nleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa

beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första styc­
ket. Påkallas förhandling enligt andra stycket, är arbetsgivaren icke skyldig

att uppskjuta beslutet eller verkställigheten till dess förhandlingsskyldighe­

ten har fullgjorts, om särskilda skäl föreligger mot uppskov. I fråga om

förhandling enligt första och andra styckena äger 14 § motsvarande till-
lämpning.

Har förhandling påkallats enligt första eller andra stycket är arbetsgiva­

ren skyldig att på begäran av arbetst agarorganisationen lämna sådan infor­
mation om del tilltänkta arbetet som organisationen behöver f�r att kunna
ta ställning i frågan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MAJ-LIS LOOW

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1326

' Prop.l990/9I: 124. AU20. rskr. .t04.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt