SFS 1991:306

910306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:306

om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i

utkom från trycket

arbetslivet;

den 23 maj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 47 § lagen (1976:580) om medbe­

stämmande i arbetslivet skall ha följande lydelse.

47 § �r någon enligt 45 § skyldig att lämna varsel, skall han inom tid och

på sätt som där anges göra detta även till förlikningsmannaexpeditionen.
Den som bryter h äremot döms till penningböter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.

527

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt