SFS 1992:440

920440.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:440

Utkom från tryc ket

den 3 juni 1992

Lag

om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i

arbetslivet;

utfärdad den 21 ma j 1992,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 60 § lagen (1976; 580) om medbe­

stämmande i arbetslivet skall ha följande lydelse.

60 §' Om det är skäligt kan skadestånd sättas ned eller helt falla bort.

Vid b edömande enligt första stycket av arbetstagares skadeståndsskyl­

dighet för deltagande i olovlig stridsåtg ärd skall särskild hänsyn tas till
omständigheter, som har framkommit vid överläggning enligt 43 §, och

verkningarna av överläggningen.

I mål om sk adestånd för arbetstagares deltagande i en olovlig stridsåt­

gärd skall domstolen, om arbetskonflikten ännu pågår och om domstolen

finner den olovlig, så snart som möjligt ålägga arbetstagarna at t återgå till

arbetet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. I fråga om skadeståndsansvar

som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 60 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1991/92; 155, AU7, rskr. 250.

^ Senaste lydelse 1984:817.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt