SFS 1991:681

910681.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:681

om ändring i lage n (1976:580) om medbestämmande i

utkom från trycket

arbetslivet;

17juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet

dels att 42 § skall ha följande lydelse.
dels att det i lage n skall införas två nya paragrafer, 25 a § och 31 a §, av

följande lydelse.

25 a § Ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt på den grun­
den att det tillkommit efter en stridsåtgärd är trots detta giltigt här i landet,
om stridsåtgärden var tillåten enligt denna lag.

31 a § �r en arbetsgivare bunden av ett kollektivavtal som denna lag

inte är direkt tillämplig på och träffar han däre fter ett kollektivavtal enligt
bestämmelserna i 2 3 - 24 §§ skall i de delar avtalen är oförenliga det senare

avtalet gälla.

42 § Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får ej anordna eller på
annat sätt föranleda olovlig stridsåtgärd. Sådan organisation får ej heller

genom understöd eller på annat sätt medverka vid olovlig stridsåtgärd.
Organisation som själv är bunden av kollektivavtal är även skyldig att, om

frop. 1990/91: 162, AU2I, rskr. .205.

⬢ 151

'⬢\:i't

¬

background image

SFS 1991:681

olovlig stridsåtgärd av medlem förestår eller pågår, söka hindra åtgärden
eller verka för dess upphörande.

Har någon vidtagit olovlig stridsåtg ärd, får annan icke deltag a i åtgär­

den.

Bestämmelserna i första stycket första och andra meningarna gäller

endast när en organisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhål­

landen som denna lag är direkt tillämplig på.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt