SFS 2016:1149 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

161149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 och 40 §§ lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse

39 §

2

Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala arbets-

tagarorganisationen eller, om en sådan inte finns, den arbetstagarorganisation
som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren tilltänkta åtgärden kan
antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts eller att åtgär-
den på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas av-
talsområde, får åtgärden inte beslutas eller verkställas av arbetsgivaren.

Vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem får
en förklaring enligt första stycket göras endast om den grundar sig på om-
ständigheter som anges i

– 13 kap. 2 § andra stycket och 3 § samt 19 kap. 18 § lagen om offentlig

upphandling,

– 13 kap. 2 § andra stycket samt 3 och 4 §§ och 19 kap. 18 § lagen om upp-

handling inom försörjningssektorerna,

– 11 kap. 2 § andra stycket samt 3 och 4 §§ lagen om upphandling av kon-

cessioner,

– 11 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen om upphandling på försvars- och

säkerhetsområdet, eller

– 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem.

40 §

3

Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen saknar

fog för sin ståndpunkt. Förbud inträder inte heller, om arbetstagarorganisatio-
nen vid sådan upphandling som avses i 39 § andra stycket har grundat sin för-
klaring på andra omständigheter än som anges i de bestämmelser som räknas
upp där.

Har arbetsgivaren med stöd av 38 § tredje stycket verkställt beslut i den

fråga som förhandlingen avser, ska 39 § inte tillämpas.

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Senaste lydelse 2011:1033.

3 Senaste lydelse 2011:1033.

SFS 2016:1149

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1149

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbör-

jats före den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt