SFS 2017:321 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 2017:321 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
170321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 41 c och 42 a §§ lagen (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

41 c §

2

En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5 a § lagen (1999:678) om ut-

stationering av arbetstagare är olovlig.

42 a §

3

Bestämmelserna i 42 § första stycket ska inte tillämpas när en orga-

nisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag
inte är direkt tillämplig på.

Trots första stycket ska 42 § första stycket tillämpas när åtgärder vidtas

mot en arbetsgivare som är etablerad inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller Schweiz och som utstationerar arbetstagare i Sverige en-
ligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:107, bet. 2016/17:AU9, rskr. 2016/17:226.

2 Senaste lydelse 2012:855.

3 Senaste lydelse 2010:229.

SFS 2017:321

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt