SFS 2017:362 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 2017:362 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
170362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 11 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 § lagen (1976:580) om medbe-

stämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

4 §

3

Ett avtal är ogiltigt i den mån det innebär att rättighet eller skyldighet

enligt denna lag upphävs eller inskränks.

Genom ett kollektivavtal får det dock göras avvikelser från 11, 12, 14 och

19 §§, 20 § första stycket, 21, 22 och 28 §§, 29 § tredje meningen, 33�40 §§,
43 § andra stycket samt 64 och 65 §§. Kollektivavtalet får inte innebära att
mindre förmånliga regler ska tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av
rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar, eller av rådets direktiv
2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lag-
stiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag,
verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, båda i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794.

I ett kollektivavtal får det också föreskrivas längre gående fredsplikt än

som anges i 41, 41 a, 41 b och 44 §§ eller ett längre gående skadeståndsansvar
än som följer av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och
2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG, vad gäller sjöfolk, i den
ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2005:392.

SFS 2017:362

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt