SFS 1993:441 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 1993:441 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
SFS 1993_441 Lag om ändring i lagen (1976_580) om medbestämmande i arbetslivet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:441 Lag

om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet;

Utkom från trycket
den l0 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 38 § lagen (1976: 580) om medbe-

stämmande i arbetslivet skall ha följande lydelse.

38 §2 Innan arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för

hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid skall vara
arbetstagare hos honom, skall han på eget initiativ förhandla med arbetsta-

garorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för
sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den

information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behö-
ver för att kunna ta ställning i förhandlingsfrågan.

Första stycket gäller ej, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur

eller kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om anlitande av

uthyrd arbetskraft enligt lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft. Första stycket gäller ej heller om den tilltänkta
åtgärden i allt väsentligt motsvarar åtgärd som har godtagits av arbetsta-

garorganisationen. Om organisationen i särskilt fall påkallar det, är arbets-
givaren dock skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer beslut.

1

Prop. 1992/93:218. bet. 1992/93: AU 16, rskr. 1992/93:345

2

Senaste lydelse 1991:747.

1074

background image

SFS 1993:441

Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa

beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första styc-
ket. Påkallas förhandling enligt andra stycket, är arbetsgivaren icke skyldig
att uppskjuta beslutet eller verkställigheten till dess förhandlingsskyldighe-
ten har fullgjorts, om särskilda skäl föreligger mot uppskov. I fråga om

förhandling enligt första och andra styckena äger 14§ motsvarande till-
lämpning.

Har förhandling påkallats enligt första eller andra stycket är arbetsgiva-

ren skyldig att på begäran av arbetstagarorganisationen lämna sådan infor-
mation om det tilltänkta arbetet som organisationen behöver för att kunna

ta ställning i frågan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1075

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt