SFS 1993:1498 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 1993:1498 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
SFS 1993_1498 Lag om ändring i lagen (1976_580) om medbestämmande i arbetslivet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1498 Lag

om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet2

dels att 38 � 40 §§ och rubriken närmast före 38 § skall upphöra att gälla,
dels att 4, 5, 41, 45, 57, 69 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in två nya paragrafer, 41 a och 41 b §§, av

följande lydelse.

4 § Ett avtal är ogiltigt i den mån det innebär att rättighet eller skyldig-

het enligt denna lag upphävs eller inskränks.

Trots bestämmelsen i första stycket är det tillåtet att genom kollektivav-

tal göra avvikelse från föreskrifterna i 11, 12, 14, 1 9 - 2 2 och 28 §§, 29 §
tredje meningen, 33 � 37§§, 43§ andra stycket samt 64 och 65§§.

I kollektivavtal får också föreskrivas längre gående fredsplikt än 41, 41 a,

41 b och 44 §§ anger samt längre gående skadeståndsansvar än som följer
av denna lag.

5 § Vad i denna lag föreskrivs innebär inte rätt till insyn för en part i
sådana förhållanden hos motparten, som har betydelse för en förestående
eller redan utbruten arbetskonflikt, eller rätt till inflytande över motpar-
tens beslut rörande sådan konflikt.

Föreskrifterna i 11, 12, 19, 34 och 35 §§ skall tillämpas även när kollek-

tivavtal tillfälligt inte gäller.

41 §3 Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får

inte vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad,

bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts
av en organisation och denna organisation inte i behörig ordning har
beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i
kollektivavtal eller om åtgärden har till ändamål

1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, be-

stånd eller ratta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande
strider mot avtalet eller mot denna lag,

2. att åstadkomma ändring i avtalet,
3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet

har upphört att gälla, eller

4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd.
Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas som

olovliga.

Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som har

beslutats av en arbetstagarorganisation i behörig ordning och som har till

1

Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94: AU4, rskr. 1993/94: 103.

2

Senaste lydelse av 38 § 1993:441.

3

Senaste lydelse 1984:817.

3838

Utkom från trycket

den 28 december 1993

background image

ändamål att utverka betalning av klar och förfallen fordran på lön eller på
någon annan ersättning för utfört arbete (indrivningsblockad). En sådan
stridsåtgärd är inte olovlig.

41 a § En arbetsgivare får inte såsom stridsåtgärd eller som ett led i en
stridsåtgärd hålla inne lön eller någon annan ersättning för utfört arbete
som har förfallit till betalning. Arbetsgivaren får inte heller hålla inne lön
eller någon annan ersättning för utfört arbete, som har förfallit till betal-
ning, med anledning av att arbetstagarna deltar i en strejk eller någon
annan stridsåtgärd.

Sådana åtgärder som avses i första stycket är att anse som olovliga

stridsåtgärder.

41 b § Arbetstagare får inte vidta eller delta i stridsåtgärd som har till
ändamål att kollektivavtal skall träffas med ett företag som inte har några
arbetstagare eller där bara företagaren eller företagarens familjemed-
lemmar är arbetstagare och ensamma ägare. Detsamma gäller när stridsåt-
gärd har till ändamål att stödja någon som vill träffa kollektivavtal med ett
sådant företag. Vad som nu sagts hindrar inte arbetstagare från att delta i
en anställningsblockad som riktar sig mot ett sådant företag och som har
beslutats i behörig ordning av en arbetstagarorganisation.

Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket är att anse som

olovliga. Förändringar i anställnings- eller ägarförhållanden som har in-
träffat sedan en stridsåtgärd har varslats eller inletts skall inte beaktas vid
bedömningen av om en stridsåtgärd är att anse som olovlig enligt första
stycket.

45 § Arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisa-
tion är sinsemellan skyldiga att, om giltigt hinder ej möter, skriftligen

varsla motparten minst sju dagar i förväg, när de avser att vidtaga stridsåt-
gärd eller att utvidga pågående stridsåtgärd. Omfattar stridsåtgärd från
arbetsgivarsidan även arbetstagare som ej är medlemmar i berörd arbetsta-

garorganisation, bör de varslas genom allmänt synliga anslag på arbetsplat-

sen eller på annat lämpligt sätt.

Varsel enligt första stycket skall innehålla uppgift om anledningen till

stridsåtgärden och om stridsåtgärdens omfattning.

Skyldighet att varsla finns inte i fråga om stridsåtgärd som avses i 41 §

tredje stycket.

57 §4 Arbetstagarorganisation skall ersätta uppkommen skada, om den i
tvist som avses i 33 eller 34§ har föranlett eller godkänt felaktig tilllämp-
ning av avtal eller av denna lag och organisationen har saknat fog för sin
ståndpunkt i tvisten.

Arbetstagarorganisation svarar vidare för skada, som tillfogas arbetsgi-

varen genom att företrädare för organisationen i förhållande till honom
missbrukar sin ställning som ledamot i särskilt genom avtal inrättat be-
slutsorgan eller i sådan ställning förfar grovt vårdslöst.

4

Senaste lydelse 1977:529.

3839

SFS 1993:1498

background image

SFS 1993:1498

69 § Föreskrifterna i 33 � 35 §§ utgör inte hinder mot beslut enligt 15
kap. rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3840

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt