SFS 2020:595 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 2020:595 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
SFS2020-595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i

arbetslivet

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 c § lagen (1976:580) om med-
bestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

41 c §2 En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 15, 16 eller 19 § lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare är olovlig.

Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329.
2 Senaste lydelse 2017:321.

SFS

2020:595

Publicerad
den

26 juni 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt