SFS 2000:166 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 2000:166 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
000166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1976:580) om med-

bestämmande i arbetslivet

dels

att 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 41 b §, av följande lydelse.

4 §

2

Ett avtal är ogiltigt i den mån det innebär att rättighet eller skyldighet

enligt denna lag upphävs eller inskränks.

Genom ett kollektivavtal får det dock göras avvikelser från 11, 12, 14,

19�22 och 28 §§, 29 § tredje meningen, 33�40 §§, 43 § andra stycket samt
64 och 65 §§. Kollektivavtalet får inte innebära att mindre förmånliga regler
skall tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av EG-rådets direktiv 75/
129/EEG av den 17 februari 1975, 77/187/EEG av den 14 februari 1977 och
92/56/EEG av den 24 juni 1992.

I ett kollektivavtal får det också föreskrivas längre gående fredsplikt än

som anges i 41, 41 a, 41 b och 44 §§ eller ett längre gående skadeståndsan-
svar än som följer av denna lag.

41 b §

En arbetstagare får inte vidta eller delta i en stridsåtgärd som har till

ändamål att kollektivavtal skall träffas med ett företag som inte har några ar-
betstagare eller där bara företagaren eller företagarens familjemedlemmar är
arbetstagare och ensamma ägare. Detsamma gäller när en stridsåtgärd har till
ändamål att stödja någon som vill träffa kollektivavtal med ett sådant före-
tag. Vad som nu sagts hindrar inte en arbetstagare från att delta i en anställ-
ningsblockad som riktar sig mot ett sådant företag och som har beslutats i
behörig ordning av en arbetstagarorganisation.

Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket är att anse som

olovliga. Förändringar i anställnings- eller ägarförhållanden som har inträf-
fat sedan en stridsåtgärd har varslats eller inletts skall inte beaktas vid be-
dömningen av om en stridsåtgärd är att anse som olovlig enligt första
stycket.

1

Bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149.

2

Senaste lydelse 1994:1686.

SFS 2000:166

Utkom från trycket
den 18 april 2000

background image

2

SFS 2000:166

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt