SFS 2005:392 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 2005:392 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
050392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1976:580) om med-

bestämmande i arbetslivet

dels att 4 och 20 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 19 a och 19 b §§, av

följande lydelse.

4 §

3 Ett avtal är ogiltigt i den mån det innebär att rättighet eller skyldighet

enligt denna lag upphävs eller inskränks.

Genom ett kollektivavtal får det dock göras avvikelser från 11, 12, 14 och

19 §§, 20 § första stycket, 21, 22 och 28 §§, 29 § tredje meningen, 33�40 §§,
43 § andra stycket samt 64 och 65 §§. Kollektivavtalet får inte innebära att
mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarsidan än som följer
av rådets direktiv 75/129/EEG av den 17 februari 1975, 77/187/EEG av den
14 februari 1977 och 92/56/EEG av den 24 juni 1992.

I ett kollektivavtal får det också föreskrivas längre gående fredsplikt än

som anges i 41, 41 a, 41 b och 44 §§ eller ett längre gående skadeståndsan-
svar än som följer av denna lag.

19 a § En arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal alls
skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisationer som har medlemmar som är
arbetstagare hos arbetsgivaren underrättade om hur verksamheten utvecklas
produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpoli-
tiken.

19 b § Arbetstagare som har utsetts att företräda sin organisation för att ta
emot information enligt 19 a § får inte vägras skälig ledighet för att ta emot
informationen.

20 § Finns lokal arbetstagarorganisation, skall informationsskyldigheten
enligt 19 § fullgöras mot denna. Vid förhandling enligt 14 § andra stycket

1 Prop. 2004/05:148, bet. 2004/05:AU9, rskr. 2004/05:261.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om
inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Euro-
peiska gemenskapen (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29, Celex 32002L0014).

3 Senaste lydelse 2000:166.

SFS 2005:392

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:392

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

skall skyldigheten fullgöras även mot central arbetstagarorganisation, i den
mån informationen är av betydelse för förhandlingsfrågan.

Informationsskyldigheten enligt 19 a § skall fullgöras mot lokal arbetsta-

garorganisation om sådan finns.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt