SFS 2010:229 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 2010:229 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
100229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:580) om med-

bestämmande i arbetslivet

dels att 42 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 41 c och 42 a §§, av föl-

jande lydelse.

41 c §

En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5 a § lagen (1999:678) om ut-

stationering av arbetstagare är olovlig.

42 §

2

En arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får inte anordna eller på

något annat sätt föranleda en olovlig stridsåtgärd. En sådan organisation får
inte heller genom understöd eller på något annat sätt medverka vid en olov-
lig stridsåtgärd.

En organisation som själv är bunden av ett kollektivavtal är skyldig att,

om en olovlig stridsåtgärd av en medlem förestår eller pågår, försöka hindra
åtgärden eller verka för att den upphör.

Om någon har vidtagit en olovlig stridsåtgärd, får ingen annan delta i den.

42 a §

Bestämmelserna i 42 § första stycket ska inte tillämpas när en orga-

nisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag
inte är direkt tillämplig på.

Trots första stycket ska 42 § första stycket tillämpas när åtgärder vidtas

mot en arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211.

2 Senaste lydelse 1991:681.

SFS 2010:229

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt