SFS 2011:1033 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet / SFS 2011:1033 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
111033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 29 september 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 och 40 §§ lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

39 §

2

Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala arbets-

tagarorganisationen eller, om en sådan inte finns, den arbetstagarorganisa-
tion som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren tilltänkta åtgär-
den kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts eller
att åtgärden på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom par-
ternas avtalsområde, får åtgärden inte beslutas eller verkställas av arbetsgi-
varen.

Vid upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,

lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, tran-
sporter och posttjänster, lagen (2008:962) om valfrihetssystem eller lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får en för-
klaring enligt första stycket göras endast om den grundar sig på om-
ständligheter som anges i

� 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling,
� 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen om upphandling inom områ-

dena vatten, energi, transporter och posttjänster,

� 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem, eller
� 11 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen om upphandling på försvars- och

säkerhetsområdet.

40 §

3

Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen saknar

fog för sin ståndpunkt. Förbud inträder inte heller, om arbetstagarorganisa-
tionen vid sådan upphandling som avses i 39 § andra stycket har grundat sin
förklaring på andra omständigheter än som anges i

� 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen (2007:1091) om offentlig upphand-

ling,

� 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen (2007:1092) om upphand-

ling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,

� 7 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, eller

1 Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.

2 Senaste lydelse 2010:537.

3 Senaste lydelse 2010:537.

SFS 2011:1033

Utkom från trycket
den 11 oktober 2011

background image

2

SFS 2011:1033

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

� 11 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen (2011:1029) om upphandling på för-

svars- och säkerhetsområdet.

Har arbetsgivaren med stöd av 38 § tredje stycket verkställt beslut i den

fråga som förhandlingen avser, ska 39 § inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt