841008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:1008

om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;

utkom Mn trycket

den 21 december 1984

Utfärdad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1982:80) om an­

ställningsskydd

dels att 24 § skall upphöra att gälla,
dels att 2, 12, 21, 22 och 33 §§ samt rubriken närmast före 22 § skall ha

nedan angivna lydelse.

2

Finns det i annan lag eller i förordning som har meddelats med stöd

av lag särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, gäller de föreskrif­

terna.

Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas

rättigheter enligt denna lag. Genom kollektivavtal som har slutits eller

godkänts av en central arbetstagarorganisation får dock göras avvikelser
från 5, 6, 11, 15, 21, 22, 25-28, 32, 33, 40 och 41 §§. Den närmare

beräkningen av förmåner som avses i 12 § samt avvikelser från bestämmel­

serna i 30 §, såvitt gäller besked enligt 15 §, liksom bestämmelserna i 30
och 31 §§, s åvitt gäller den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter,
får också bestämmas på det sättet.

Avtal om av vikelser från reglerna 121 § får träffas även utanför kollek-

tivavtalsförhållanden, om avtalet innebär att kollektivavtal som med stöd

av andra stycket har träffats för verksamhetsområdet skall tillämpas.

När efter bemyndigande av en central arbetstagarorganisation ett lokalt

kollektivavtal har träffats om avvikelser från 22 § få r avtalet tillämpas i

fråga om uppsägning av arbetstagare som vid uppsägningstidens slut är

äldre än 57 och ett halvt år bara om arbetsgivaren får den centrala arbetsta­
garorganisationens medgivande till vaije enskild uppsägning.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt andra stycket

far tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den av­

talsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses

med avtalet.

é

12

En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsäg­

ningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbets­

tagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än

tidigare,

21 §" En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra
anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbets­
uppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att
arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till
sin natur.

' Prop. 1984/85:62, AU 4, rskr 78.

^ Senaste lydelse 1984:510.

3

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

�ndringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphävs.

2099

¬

background image

SFS 1984:1008

I Turordning vid uppsägning

> ?

22

Vid uppsä gning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta

följande turordningsregler.

Arbetstagarnas plats i turordningen bestäms med utgångspunkt i varje

arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstaga­

re med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med korta­
re anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan
en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos ar­
betsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs turordningen för vaije

enhet för sig. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivav­
tal, fastställs en särskild turordning för vaije avtalsområde. Finns det i ett
sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorga­

nisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga

enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar
enligt 29 §.

33 § En arbetsgivare, som vill att en arbetstagare skall lämna sin anställ­

ning när arbetstagaren uppnår den ålder som medför skyldighet att avgå

med ålderspension eller, om någon sådan avgångsskyldighet inte finns, vid

fyllda 65 å r, skall skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en

månad i förväg.

Om en arbetsgivare vill a tt en arbetstagare skall lämna sin anställning i

samband med att arbetstagaren får rätt till hel för tidspension enligt lagen
(1962; 381) om allmän försä kring, skall arbetsgivaren skriftligen ge arbets­
tagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om

pensionsbeslutet.

En arbetstagare som är anställd tills vidare och har uppnått den ålder

som anges i f örsta stycket har inte rätt till längre uppsägningstid än en

månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23 och 25 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Avtal om permittering, som

har ingåtts före lagens ikraftträdande, är utan verkan i den mån avtalet

innefattar avvikelse från den nya lagen.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2100

' �ndringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt