SFS 1989:428

890428.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:428

om ändring 1 lagen (1982:80) om anställningsskydd;

uikom frän nyckei

den Mjuni 19 89

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 1§ lagen (1 982:80) om anställ­

ningsskydd skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Från lagens tillämpning undantas dock
1. arbetstagare som med h änsyn till arbetsuppgifter och anställningsvill­

kor får anses ha företagsledande el ler därmed jämförlig ställning,

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
4. arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete, skyddat arbete eller

arbete på en särskild inskolningsplats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. �ldre föreskrifter gäller fortfa­

rande i fråga om dem som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i ung­
domslag hos offentliga arbetsgivare.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Dag Ekman

(Arbetsmarknadsdepartementet)

iProp 1988/89; 109, AU 16, rskr. 284.

Senaste lydelse 1983:1073.

599

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt