SFS 1990:1357

901357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1357 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;

den 27 december 1990

2468

utfärdad det\ 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 5 och 33 §§ lagen (1982:80) om

anställningsskydd skall ha fö ljande lydelse.

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följand e fall:

1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete , om det föranleds av

arbetets särskilda beskaffenhet.

2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete.

3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år,

om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning.

4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja värnplikts­

tjänstgöring eller annan därmed jämförlig tjänstgöring, som skall pågå mer

än tre månader.

5. Avtal för viss tid som avser anställning efter pensionering, om arbets­

tagaren har uppnått den ålder som medför skyldighet att avgå från anställ

ningen med ålderspension eller, om någon s ådan avgångsskyldighet inte

⬢rai.

i-iä'

ets-

äll- i.

finns, när arbetstagaren har fyllt 67 år.

⬢[ 'T,-

Wiil'j]!

33

En arbetsgivare, som vill att en arbetstagare skall lämna sin anställ- ^

ning när arbetstagaren uppnår den ålder som medför skyldighet att avgå
med ålderspension eller, om någon sådan avgångssk yldighet inte finns, vid f

-'b:,;

fyllda 67 å r, skall skriftligen ge arbetstaga ren besked om detta minst ei)

månad i förväg.

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställningi|^

samband med att arbetstagaren får rätt till hel förtidspension enligt lagen,^^^
(1962:381) om allmän försäkring, skall arbetsgivaren skriftligen ge arbets­

tagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom

pensionsbeslutet.

En a rbetstagare som har fyllt 65 år eller uppnått den lägre ålder s on);

medför skyldighet att avgå med ålderspension har inte rätt till längt?

%

' Prop. 1990/91:25 (bil. 6). AUI5, rskr. 99.

' Senaste lydelse 19H4:1{)08.

'5.

A 1^1

¬

background image

Uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23

SFS 1990: 057

och 25 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.
2. Den nya bestämmelsen i 5 § galler en dast anställningsavtal som har

ingåtts efter lagens ikraftträdande. Beträffande tidigare sådana anställ­

ningsavtal tillämpas även efter ikraftträdandet den äldre bestämmelsen.

3.1 fråga om arbetstagare som fyller 65 år före den 1 maj 1991 tillämpas

33 § första stycket i den ä ldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt