SFS 1992:324

920324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:324

om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;

utkom f rån trycket

den 26 maj 1992

utfärdad den 14 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1 982:80) om anställ­

ningsskydd skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild t jänst.

Från lagens tillämpning undantas dock
1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställnings­

villkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,

i 4. arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1991/92:124, AUl 1, rsk r. 252.

Senaste lydelse 1989:428.

771

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt