890963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:963

om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;

utkom r än trycket

den 20 december 1989

Utfärdad den 13 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

dels att 2 och 30 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 30 a §, av följande

lydelse.

2

Finns det i annan lag eller i förordning som har meddelats med stöd

av lag särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, gäller de föreskrif­

terna.

I Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas

' Prop. 1989/90:6, AU8, rskr. 71.

^ Senaste lydelse 1984:1008.

1845

¬

background image

.-i'-

SFS 1989:963

rättigheter enligt denna lag. Ge nom kollektivavtal som har slutits eller
godkänts av en central arbetstagarorganisation fär dock göras avvikelser
från 5, 6, 11, 15, 21, 22, 25-28, 32, 33, 40 och 41 §§. Den närmare
beräkningen av förmåner som avses i 12 § samt avvikelser från bestämmel­

serna i 30 a §, såvitt gäller besk ed enligt 15 §, liksom från bestämmelserna

i 30, 30 a och 31 §§, s åvitt gäller den lokala arbetstagarorganisationens
rättigheter, får också bestämmas på det sättet.

Avtal om avvikelser från reglerna i 21 § får träffas även utanför kollek-

tivavtalsforhållanden, om avtalet innebär att kollektivavtal söm med stöd
av andra stycket har träffats for verksamhetsområdet skall tillämpas.

När efter bemyndigande av en central arbetstagarorganisation ett lokalt

kollektivavtal har träffats om avvikelser från 22 § får avtalet tillämpas i

fråga om uppsägning av arbetstagare som vid uppsägningstidens slut är
äldre än 57 och ett halvt år bara om arbetsgivaren får den centrala arbets­

tagarorganisationens medgivande till vaije enskild uppsägning.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt andra stycket

får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den
avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arb ete som av­
ses med avtalet.

30 § En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på
grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen
skall underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen

uppsägning skall den lämnas minst två veckor i förväg. Gäller den avske­

dande skall den lämnas minst en vecka i förväg. �r arbetstagaren fackligt
organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den

lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren

tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som

underrättelsen och varslet avser. En förutsättning är dock att överläggning
begärs senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades.

Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verkställa uppsägning

eller avskedande förrän överläggningen har avslutats.

30 a § En arbetsgivare som ger en arbetstagare besked enligt 15 § om att

en tidsbegränsad anställning skall upphöra skall samtidigt varsla den loka­
la arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till

överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
Har underrättelse eller varsel lämnats f�re ikraftträdandet om att en

tidsbegränsad anställning skall upphöra, tillämpas även efter ikraftträdan­
det äldre föreskrifter.

1846

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt