SFS 2017:363 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

170363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 11 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 § lagen (1982:80) om anställ-

ningsskydd ska ha följande lydelse.

2 §

3

Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd

av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, ska dessa
föreskrifter gälla.

Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas

rättigheter enligt denna lag.

Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5–6, 22 och 25–

27 §§. Om avtalet inte har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorga-
nisation, krävs dock att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektiv-
avtal som har slutits eller godkänts av en sådan organisation eller att ett sådant
kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det också
tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräkningen av
förmåner som avses i 12 §.

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbets-

tagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40
och 41 §§. Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal göra av-
vikelser

1. från 6 b–6 e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre för-

månliga regler ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av

– rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid över-
låtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, eller

– rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares

skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på an-
ställningsavtalet eller anställningsförhållandet, i den ursprungliga lydelsen,

2. från 30 a §, när det gäller besked enligt 15 §, och
3. från 30, 30 a och 31 §§, när det gäller den lokala arbetstagarorganisatio-

nens rättigheter.

1 Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och
2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG, vad gäller sjöfolk, i den
ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:248.

SFS 2017:363

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

2

SFS 2017:363

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsförhål-

landen, om avtalet innebär att kollektivavtal som med stöd av fjärde stycket
har träffats för verksamhetsområdet ska tillämpas.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde

stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av
den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som av-
ses med avtalet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt