SFS 1993:718 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1982:80) om anställningsskydd / SFS 1993:718 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
SFS 1993_718 Lag om ändring i lagen (1982_80) om anställningsskydd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:718

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;

På regeringens vägnar

Denna lag träder i kraft 1 juli 1993. �ldre bestämmelser tillämpas

fortfarande om uppsägningstiden har börjat löpa före ikraftträdandet.

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 150 (bil. 8), bet. 1992/93: FiU30, rskr. 1992/93:447.

1611

Utkom från trycket
den 22 juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1982:80) om anställ-

ningsskydd skall ha följande lydelse.

13 § Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå

till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren
från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstaga-

ren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har
också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid
uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt