SFS 2020:597 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1982:80) om anställningsskydd / SFS 2020:597 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
SFS2020-597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 d § lagen (1982:80) om anställ-
ningsskydd ska ha följande lydelse.

6 d §2 I fråga om arbetstagare som stationeras utomlands ska arbets-
givaren, om stationeringen avses pågå längre tid än en månad, före avresan
lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §, om det inte redan
har skett.

Arbetsgivaren ska före avresan även lämna skriftlig information till

arbetstagaren om åtminstone

1. anställningstiden utomlands,
2. den valuta i vilken lönen ska betalas,
3. i förekommande fall, de kontantersättningar och naturaförmåner som

följer av utstationeringen,

4. i förekommande fall, villkoren för hemresa, samt
5. i förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 23 § lagen

(1999:678) om utstationering av arbetstagare.

De uppgifter som avses i 2 och 3 får, om det är lämpligt, lämnas i form av

hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar
dessa frågor.

Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329.
2 Senaste lydelse 2006:439.

SFS

2020:597

Publicerad
den

26 juni 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt