SFS 1984:533

840533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984; 533

om arbetsställenummer m. m.;

Utkom från trycket

den 21 juni 1984

Utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Ett sysselsättningsregister skall inrättas och föras i syfte att framstäl­

la statistik dels vaije år om sysselsättningen, dels vart tredje år om resor

mellan bostad oc h arbetsplats.

2 § Sysselsättningsregistret förs av statistiska centralbyrån med hjälp av
automatisk databehandling.

Arbetsställenummer
3 § De arbetsgivare som stadigvarande bedriver sin verksamhet i flera
lokaler (arbetsställen) skall av statistiska centralbyrån tilldelas ett arbets­
ställenummer för vaije sådant arbetsställe.

Det åligger centralbyrån att vaije år före november månads utgång

underrätta berörda arbetsgivare om deras arbetsställenummer.

Uppgiftsskyldighet
4 § Sådana arbetsgivare som är skyldiga att lämna kontrolluppgift enligt
37 § 1 mom. första punkten taxeringslagen (1956:623) skall, om de har
tilldelats särskilda arbetsställenummer, i kontrolluppgiften med ett sådant
nummer utmärka arbetsstället för den arbetstagare som kontrolluppgiften

i

avser.

]

' i

Anmaningar

5 § Om uppgift om arbetsställenummer inte lämnas inom den tid som
gäller för avlämnande av kontrolluppgiften, får statistiska centralbyrån

anmana den uppgifts skyldige att fullgöra sin skyldighet.

Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske

utan någon olägenh et, på lämpligt sätt erinras om sin sk yldighet att lämna
uppgift om arbetsställenummer.

jli i

[I f

Viten m. m.

6 § Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 5 §, får på
begäran av statistiska centralbyrån den uppgiftsskyldige föreläggas att
göra detta vid vite. Ett sådant föreläggande utfärdas av länsstyrelsen i de t
län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1000 kronor.

' Prop. 1983/84:85, FiU 35. rskr 307.

1169

¬

background image

SFS 1984:533

7 § Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

- s

8 § Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av statistiska
centralbyrån prövas av länsrätten i det län där uppgiftsskyldigheten skall

fullgöras.

Registeruppgifter

9 § Från nedan angivna register får statistiska centralbyrån för syssel­
sättningsregistret inhämta följande uppgifter:

1. statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen

- personnummer
- kyrkobokföringsort
- kyrkobokföringsfastighet
- utdelnings- och ortsadress
- samhörighetsbeteckning
- civilstånd

- medborgarskap
- födelseland och senaste invandringsår

2. statistiska centralbyråns kontrolluppgiftsregister
- inkomsttagare och arbetsgivare

- inkomst av förvärvsarbete och den tid förmånen avser
- erlagd preliminärskatt

- arbetsställenummer

3. statistiska centralbyråns inkomst- och förmögenhetsregister

- inkomst

4. statistiska centralbyråns centrala företagsregister
- företags namn och form
- antal arbetsställen

- arbetsställenas namn, nummer, storlek, sektortillhörighet, belägenhet

och näringsgrenskod

5. statistiska centralbyråns register över nyckelkodområden
- fastigheters områdestillhörighet

6. registret vid riksskatteverkets sjömansskattekontor i Göteborg

- uppgift på sådana ombordanställda på svenska fartyg som betalar sjö­

mansskatt

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1984 och skall tillämpas första gången

på de kontrolluppgifter som skall lämnas senast den 31 januari 1986.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

BO HOLMBERG

1170

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt