SFS 1990:392

900392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:392 Lag

uikom från iryckel

oiH ändring i la gen (1984:533) om arbetsställenummer

den 11 ju ni 1990

m.m.;

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:533) om

arbetsställenummer m. m.^

dels att i 6 § ordet "länsskattemyndigheten" skall bytas ut mot "skatte­

myndigheten",

dels att 4 § skall ha följande lydelse.

4 § Sådana arbetsgivare som är skyldiga att lämna kontrolluppgift enligt
3 kap. 4§ lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
skall, om de har tilldelats särskilda arbetsställenummer, i kontrolluppgif-

696

' Prop. 1989/90: 74, SkU32. rskr. 217.

' Senaste lydelse av 6 § 1986: 1340.

¬

background image

:ten med ett sådant nummer utmärka arbetsstället för den arbetstagare

SFS 1990:392

kontrolluppgiften avser.

Denna lag träder i kraft den I januari 199 1.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt