SFS 2017:389 Lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

170389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:533) om
arbetsställenummer m.m.;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1984:533) om arbets-

ställenummer m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

I 15 kap. 9 § och 26 kap. 19 b § skatteförfarandelagen (2011:1244)

finns bestämmelser om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska läm-
nas i en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst eller per betalnings-
mottagare i en arbetsgivardeklaration.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256.

2 Senaste lydelse 2011:1319.

SFS 2017:389

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt