SFS 2011:1319 Lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m. / SFS 2011:1319 Lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.
111319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:533) om
arbetsställenummer m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1984:533) om arbets-

ställenummer m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

I 15 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en bestämmelse

om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska lämnas i en kontroll-
uppgift om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget
tjänst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2003:653.

SFS 2011:1319

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt