SFS 2015:483 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare / SFS 2015:483 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
150483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för utbildning i svenska för invandrare;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1986:163) om rätt

till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

En arbetstagare som har antagits till kommunal vuxenutbildning i

svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt
20 eller 24 kap. skollagen (2010:800) har rätt att vara ledig från sin anställ-
ning för att delta i undervisningen enligt bestämmelserna i denna lag.

Tid under vilken en arbetstagare är ledig enligt denna lag räknas som arbe-

tad tid vid tillämpning av andra författningar.

3 §

4

Om en överenskommelse har träffats om kommunal vuxenutbildning i

svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt
20 eller 24 kap. skollagen (2010:800) på arbetstid vid ett samråd som avses i
20 kap. 27 § skollagen, har en arbetstagare som vill delta i utbildningen rätt
till den ledighet som behövs för att göra detta.

Om det inte träffas en överenskommelse enligt första stycket, har en arbets-

tagare rätt till ledighet för att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 20 eller
24 kap. skollagen dels i form av hel ledighet i samband med heltidsstudier,
dels i form av förkortning av arbetstiden till hälften av den för arbetsplatsen
normala arbetstiden i samband med deltidsstudier. En arbetstagare vars ar-
betstid är mindre än hälften av den för arbetsplatsen normala arbetstiden har
dock rätt till hel ledighet i samband med deltidsstudier.

Rätt till ledighet i den omfattning som följer av andra stycket har även en

arbetstagare som deltar i utbildningen på tid som inte är arbetstagarens arbets-
tid. I ett sådant fall ska vid förkortning av arbetstiden hela ledigheten förläg-
gas antingen till arbetsdagens början eller slut i enlighet med arbetstagarens
önskemål.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas från och med den 1 juli 2016.
3. �ldre bestämmelser ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2016.

1 Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2010:863.

3 Senaste lydelse 2013:616.

4 Senaste lydelse 2013:616.

SFS 2015:483

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:483

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt