SFS 1986:163

860163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢r

SFS 1986:163

Lag

Utkom från trycket

om rätt till ledighet för grundläggande

den 15 april 1986

svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 3 april 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § En arbetstagare, som har antagits till undervisning enligt lagen
(1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare, har rätt
att vara ledig från sin anställning för att delta i undervisningen enligt

bestämmelserna i den na lag.

Tid under vilken en arbetstagare är ledig enligt denna lag räknas som

arbetad tid vid tillämpning av andra för fattningar.

2 § Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker en arbetsta­

gares rättigheter enligt denna lag. Genom kollektivavtal som har slutits
eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får dock göras avvi­

kelser från 4 § och 5 § andra stycket. Den närmare tillämpningen av 7 § får

också bestämmas på det sättet.

En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa

avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet.

3 § Har överenskommelse träffats om svenskundervisning på arbetstid

vid ett sådant samråd som avses i 7 § lagen (1986:1 59) om grundläggande

svenskundervisning för invandrare, har en arbetstagare som vill delta i
undervisningen rätt till erforderlig ledighet för att göra detta.

Träffas inte överenskommelse enligt första stycket, har en arbetstagare

rätt till ledighet för att delta i grundläggande svenskundervisning för in­

vandrare dels i form av hel ledighet i samband med he ltidsstudier, dels i

form av förkortning av arbetstiden till hälften av den för arbetsplatsen

normala arbetstiden i samband med d eltidsstudier. En arbetstagare vars

arbetstid är mindre än hälften av den för arbetsplatsen normala arbetstiden

har dock rätt till hel ledighet i samband med deltidsstudier.

Rätt till ledighet i den omfattning som följer av andra stycket har även en

arbetstagare som deltar i undervisningen på tid som inte ä r arbetstagarens
arbetstid. I ett sådant fall skall vid förkortning av ar betstiden hela ledighe­

ten förläggas antingen till arbetsdagens böljan eller slut i enlighet med

arbetstagarens önskemål.

4 § Arbetsgivaren skall underrättas om att arbetstagaren vill utnyttja sin

rätt till ledighet minst en månad före ledighetens böljan.

5 § Arbetstagaren får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet

i samma omfattning som före ledigheten.

Vill arbetstagaren utnyttja sin rätt enligt första stycket skall arbetsgiva­

ren un derrättas om detta snarast möjligt. Arbetsgivaren ä r inte skyldig att

276

' Prop. 1985/86:67, UbU 10 , rskr. 143.

¬

background image

låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än två veckor efter det att

SFS 1986:163

underrättelse har lämnats.

6 § En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet
att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna
lag. Sker det ändå, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras,

om arbetstagaren begär det.

7 § En arbetstagare är inte skyldig att enbart av det skälet att arbetstaga­

ren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag vidkännas
minskning av de förmåner som är förenade med anställningen eller försäm­
ring av anställningsförhållanden i annan mån än som följe r av uppehållet i

arbetet. Arbetstagaren är ej heller skyldig att av skäl som nu har sagts

vidkännas annan omplacering än sådan som kan ske inom ramen för

anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av le digheten.

8 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala arbetstagaren

skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har
skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ner eller helt falla b ort.

9 § Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetst vister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och

35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39-42 §§ samt 43 § första
stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställnings­
skydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64�66 och

68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande
sätt.

Denna lag träder i kraft den I juli 1986, då lagen (1972: 650) om rätt till

ledighet och lön vid deltag ande i svenskundervisning för invandrare skall

upphöra att gälla. Den äldre lagen skall dock tillämpas om ledighet enligt

den lagen har på börjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

ANITA GRADIN

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt