SFS 1991:1112

911112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1112

om ändring 1 lagen (1986:163) om rätt till ledighet för

Utkom från trycket

grundläggande svenskundervisning för invandrare;

den 5 juii 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att rubriken till lagen (1986; 163) om

rätt till ledighet för grundläggande svenskundervisning för invandrare

samt 1 och 3 §§ lagen skall ha följande lydelse.

Lag om rätt till ledighet för svenskundervisning för

invandrare

1 § En arbetstagare, som har antagits till svenskundervisning för in­

vandrare (sfi) enligt 13 kap. s kollagen (1985:1100), har rätt att vara ledig

från sin anställning för att delta i undervisnin gen enligt bestämmelserna i

denna lag.

Tid under vilken en arbetstagare är ledig enligt denna lag räknas som

arbetad tid vid tillämpning av andra författningar.

Prop. 1990/91:115, UbU 17. rskr. 357.

1967

¬

background image

SFS 1991:1112

3 § Har överenskommelse träffats om svenskundervisning på arbetstid;

vid ett sådant samråd som avses i 13 kap. 5 § skollagen (1985:1100), haren

arbetstagare som vill delta i undervisningen rätt till erforderlig ledighet för
att göra detta.

Träffas inte överenskommelse enligt första stycket, har en arbetstagare

rätt till ledighet för att delta i sfi dels i form av hel ledighet i samband med
heltidsstudier, dels i form av förkortning av arbetstiden till hälften av den

för arbetsplatsen normala arbetstiden i samband med deltidsstudier. En
arbetstagare vars arbetstid är mindre än hälften av den för arbetsplatsen

normala arbetstiden har dock rätt till hel ledighet i samband med deltids­

studier.

Rätt till ledighet i den omfattning som följer av andra stycket har även

en arbetstagare som deltar i under visningen på tid som inte är arbetstaga­

rens arbetstid. I ett sådant fall skall vid förkortning av arbetstiden hela

ledigheten förläggas antingen till arbetsdagens böljan eller slut i enlighet
med arbetstagarens önskemål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

MAJ-LIS LOOW

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt