SFS 2010:863 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare / SFS 2010:863 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare
100863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1986:163) om

rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

2 samt 1 och 3 §§ ska

ha följande lydelse.

Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

1 §

3

En arbetstagare, som har antagits till utbildning i svenska för invand-

rare enligt 22 kap. skollagen (2010:800), har rätt att vara ledig från sin an-
ställning för att delta i undervisningen enligt bestämmelserna i denna lag.

Tid under vilken en arbetstagare är ledig enligt denna lag räknas som ar-

betad tid vid tillämpning av andra författningar.

3 §

4

Har överenskommelse träffats om utbildning i svenska för invandrare

på arbetstid vid ett sådant samråd som avses i 22 kap. 9 § skollagen
(2010:800), har en arbetstagare som vill delta i utbildningen rätt till den le-
dighet som behövs för att göra detta.

Träffas inte överenskommelse enligt första stycket, har en arbetstagare

rätt till ledighet för att delta i utbildning i svenska för invandrare dels i form
av hel ledighet i samband med heltidsstudier, dels i form av förkortning av
arbetstiden till hälften av den för arbetsplatsen normala arbetstiden i sam-
band med deltidsstudier. En arbetstagare vars arbetstid är mindre än hälften
av den för arbetsplatsen normala arbetstiden har dock rätt till hel ledighet i
samband med deltidsstudier.

Rätt till ledighet i den omfattning som följer av andra stycket har även en

arbetstagare som deltar i utbildningen på tid som inte är arbetstagarens ar-
betstid. I ett sådant fall ska vid förkortning av arbetstiden hela ledigheten
förläggas antingen till arbetsdagens början eller slut i enlighet med arbetsta-
garens önskemål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1112.

3 Senaste lydelse 1991:1112.

4 Senaste lydelse 1991:1112.

SFS 2010:863

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:863

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt