SFS 2008:13 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 2008:13 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
080013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1987:1245) om styrel-

serepresentation för de privatanställda ska införas två nya paragrafer, 1 c och
10 a §§, av följande lydelse.

1 c §

Denna lag ska inte tillämpas på företag som blivit resultatet av en fu-

sion, om lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskri-
dande fusioner gäller i företaget.

10 a §

Om denna lag inte längre ska tillämpas på ett företag enligt 1 c §,

upphör mandatperioden för uppdrag som bestämts med stöd av 10 § senast
när fusionen registrerats.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122.

SFS 2008:13

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt