SFS 1976:355

760355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:355 Lag

Utkom från t rycket

styrelscrepresentatioii för de anställda i bankinstitut

den 1 6 juni 1 976

och försäkringsbolag;
utfärdad den 3 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas följande.

1 § Denna lag syftar till att de anställda i bankinstitut och försäk­

ringsbolag genom styrelserepresentation skall beredas insyn och inflytan­

de i fråga om företagets verksamhet.

2 § Med företag avses i denna lag bankinstitut eller försäkringsbolag,

varå lagen är tillämplig.

Med koncern förstås i denna lag svenska juridiska p ersoner som. enligt

bestämmelserna i 1 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975: 1385) eller vid en

motsvarande tillämpning av dessa bestämmelser är moderföretag och
dotterföretag i förhållande till varandra, under förutsättning att mo­
derföretaget är bankinstitut eller försäkringsbolag som avses i 4 § första

stycket.

614

1 Prop. 1975/76: 169, NU 69 , rskr 4 03.

a c

1

'tel

!1J

¬

background image

3 § Med anställd avses i denna lag

SFS 1976: 355

1. den som är anställd tills vidare,

2. den som är anställd för viss ti d, viss säsong eller visst arbete och

arbetar i genomsnitt minst 16 timmar per vecka.

Genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller god­

känts av berörda centrala arbetstagarorganisationer kan bestämmas att
annan minsta tid än som sägs i första stycket 2 skall gälla.

Med anställda i centralkassa avses i denna lag även anställda i an­

sluten jordbrukskassa.

4 § I bankaktiebolag, sparbank, centralkassa för jordbrukskredit, för­
säkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbolag som ej är moderföre­

tag och som under det senast förflutna räkenskapsåret här i landet har

sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare har de anställda rätt att ut­
se två ledamöter i styrelsen (arbetstagarledamöter) och en suppleant för

varje sådan ledamot.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på moderföretag. Därvid

skall antalet arbetstagare avse koncernen i dess helhet och rätten till

styrelserepresentation tillkomma samtliga anställda inom koncernen.

5 § Har arbetstagarledamöter utsetts, förändras ej de anställdas rätt

till sty relserepresentation, om därefter antalet anställda underskrider 25.

6 § Bolagsstämma, sparbanks huvudmän eller centralkassas stämma

kan utan ändring av företagets bolagsordning, reglemente eller stadgar
besluta att denna lag skall äga tillämpning, även om antalet anställda

ej uppgår till 25, eller att de anställda skall ha rätt att enligt denna lag

utse flera än två arbetstagarledamöter och suppleanter för dem.

7 § Vid tillämpning av 71 § första stycket lagen (1955: 183) om bank­

rörelse och av 26 § första stycket första punkten lagen (1956: 216) om

jordbrukskasserörelsen skall hänsyn ej tagas till arbetstagarledamot.

8 § Bestämmelserna i 72 § andra stycket lagen (1955: 183) om bank­

rörelse, 37 § andra stycket 1 lagen (1955: 416) om sparbanker och 26 §

andra stycket lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen äger ej till-
lämpning på arbe tstagarledamot.

9 § Om ej annat följer av denna lag, äger vad som är föreskrivet om

styrelseledamot och styrelsesuppleant i företags styrelse motsvarande

tillämpning på arbets tagarledamot och suppleant för sådan ledamot.

10 § Bestämmelserna i 5 § första stycket 6 lagen (1955: 183) om

bankrörelse, 6 § 6 och 22 § andra stycket lagen (1951: 308) om ekono­

miska föreningar samt 6 § första stycket 7 och 170 § första stycket 5 la­
gen (1948: 433) om försäkringsrörelse gäller ej arbetstagarledamot eller

suppleant för sådan ledamot.

11 § Beslut a tt inrätta styrelserepresentation för de anställda fattas av

lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektivavtal i för-

615

¬

background image

SFS 1976: 355

hållande till företa get och företräder mer än hälften av de anställda vid
företaget eller av fle ra sådana arbetstagarorganisationer som tillsammans
har denna omfattning.

Rör beslutet moderföretag, fattas det av lokal arbetstagarorganisation

som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företag inom koncer­

nen och företräder mer än hälften av koncernens anställda, eller av flera

sådana arbetstagarorganisationer som tillsammans har denna omfatt­

ning.

Företagets styrelse skall skriftligen underrättas om beslut att inrätta

styrelserepresentation för de anställda.

12 § I företag som ej är moderföretag utses arbetstagarledamot och

suppleant för sådan (arbetstagarrepresentanter) av d e lokala arbetstagar­
organisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till företa­
get. I moderföretag utses arbetstagarrepresentant av de lokala arbetsta­
garorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till före­
tag inom koncernen.

13 § Enas ej organisationerna om annat, gäller följande ordning för ut­
seende av arbetstagarrepresentanter.

Tillhör mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetsta­

garna vid företaget samma lokala arbetstagarorganisation, får denna utse
samtliga arbetstagarrepresentanter, om ej annan sådan organisation fö­

reträder minst en tjugondel av dessa arbetstagare. Denna organisation

får i sådant fall utse en suppleant. Företräder ej någon organisation mer
än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid före­

taget, får de två lokala arbetstagarorganisationer som företräder det störs­

ta antalet sådana arbetstagare utse vardera en ledamot och en suppleant.

Vid tillämpningen av andra stycket anses lokala arbetstagarorganisa­

tioner som tillhör samma centrala arbetstagarorganisation som en orga­
nisation. I fråga om moderföretag skall vad som sägs i andra stycket

om antal kollektivavtalsbundna arbetstagare avse koncernen i dess
helhet.

14 § Arbetstagarrepresentant skall utses bland de anställda vid före­

taget eller, i fråga om moderföretag eller försäkringsbolag som är dotter­

företag, bland de anställda inom koncernen.

15 § Tiden för arbetstagarrepresentants uppdrag bestämmes av den

som utser honom. Uppdragstiden får dock ej omfatta mer än fyra hela

räkenskapsår och skall bestämmas så, att uppdraget upphör vid 'slutet av
ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas.

Förordnas ej annat med anledning av ansökan om undantag enligt

19 §, tillträder arbetstagarrepresentant sitt uppdrag vid tidpunkt som be­
stämmes av den som har utsett honom, dock tidigast tre månader efter
det att underrättelse enligt 11 § har kommit företagets styrelse till handa.

16 § Suppleant för arbetstagarledamot har rätt att närvara och yttra

sig vid styrelsens sammant räden, även om ledamoten är närvarande.

616

P

¬

background image

17 § En arbetstagarrepresentant får närvara och deltaga i överlägg-

SFS 1976: 355

ningarna när ärende, som senare skall avgöras av styrelsen, förberedes av

därtill särskilt utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i före­

taget.

^

Avser uppdrag enligt 74 § andra stycket lagen (1955: 183) om bank­

rörelse eller 39 § första stycket lagen (1955: 416) o m sparbanker region­

styrelse eller motsvarande organ, har de anställda inom regionen rätt

att bestämma att en representant för dem jämte en suppleant skall om­
fattas av uppdraget. Sådan representant har motsvarande rätt som av­

ses i första stycket.

Enas ej arbetstagarorganisationerna om annat, utses representant som

avses i förs ta och andra styckena av den organisation som företräder det
största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller, i
fråga om moderföretag, inom koncernen.

18 § Arbetstagarrepresentant får ej deltaga i behandling av fråga som

⬢ ⬢

ror

1. förhandling med arbetstagarorganisation,

2. uppsägning av kollektivavtal eller

3. stridsåtgärd.

19 § Skulle styrelserepresentation för de anställda medföra väsentlig

/⬢!

olägenhet fö r försäkringsaktiebolag på grund av att styrelsens samman-

1. !

sättning ä r beroende av förhållande mellan olika aktieägare eller aktie­
ägargrupper, som framgår av bolagsordningen, avtal eller annan omstän-

j'

dighet, får regeringen medge undantag från denna lag, om olägenheten

( I

ej kan undanröjas på annat sätt.

'

Första stycket äger motsvarande tillämpning på ömsesidigt försäk­

ringsbolag. Med förhållande som avses i första stycket jämställes d ärvid

förhållande mellan olika intressentgrupper inom bolaget.

Undantag skall förenas med villkor om åtgärder som på annat sätt

tillgodoser arbetstagarnas intresse av insyn och inflytande i fråga om
företagets verksamhet.

20 § I mål om tillämpning av denna lag i annat fall ä-.. som avses i

19 § gäller lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister, i den mån

tvisten avser förhållandet mellan företaget och de anställda.

21 § Utöver vad som i övrigt gäller kan arbetsdomstolen i mål om

tillämpning av denna lag förordna att förhandling skall hållas inom

stängda dörrar, i den mån det kan antagas att offentlighet skulle medföra

risk för väsentlig skada för part eller annan genom yppande av affärs-,

drifts- eller därmed jämförligt förhållande hos företag eller organisa­
tion.

22 § I anmälan om styrelsens sammansättning enligt 88 § lagen (1955:

183) om bankrörelse, 37 § lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar

samt 90 § och 204 § 3 mom. lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse
skall anges om ledamot eller suppleant har utsetts enligt denna lag.

617

¬

background image

SFS 1976: 355

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. Hänvisning till akti ebolags'-

lagen (1975: 1385) skall till utgången av år 1976 avse motsvarande lag-

rum i lagen (1944: 705) om ak tiebolag.

2. Har beslut att inrätta styrelserepresentation fattats enligt lagen

(1973: 1093) om styrelse representation för de anställda i bankinstitut och

försäkringsbolag och har undantag ej medgivits enligt 15 § samma lag,

gäller beslutet alltjämt. Arbetstagarrepresentant som har utsetts enligt

äldre lag får behålla sitt uppdrag till och med den ordinarie stämma med

styrelseval som äger rum närmast efter det att tre hela räkenskapsår för­

flutit, om ej organisationerna bestämmer annat. I övrigt gäller i fråga om
styrelserepresentation som nu har sagts den nya lagen.

3. Har beslut fattats om undantag som avses i 2, gäller det alltjämt.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt