SFS 1976:351

760351.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:351

om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag

utkom fr ån trycket

och ekon omiska föreningar;

den i6 ju ni i976

utfärdad den 3 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

1 § Denna lag syftar till att de anställda i aktiebolag och ekonomiska

föreningar genom styrelserepresentation skall beredas insyn och infly­

tande i fråga om företagets verksamhet.

2 § Lagen gäller icke

1. bank- eller försäkringsaktiebolag,

2. ekonomisk förening som avses i 118 § första stycket 1�3 lagen

(1951: 308) om ekonomiska föreningar eller kreditkassa som sägs i 3 §

lagen (1951: 309) angående införande av nya lagen om ekonomiska för­
eningar,

3. ekonomisk förening som ingår i jordbrukskasserörelsen.

3 § Med företag avses i denna lag aktiebolag eller ekonomisk förening,

varå lagen är tillämplig.

Med koncern förstås i denna lag svenska juridiska personer som en­

ligt bestämmelserna i 1 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975: 1385) eller, så­

vitt avser ekonomiska föreningar, vid en motsvarande tillämpning av

dessa bestämmelser är moderföretag och dotterföretag i förhållande till
varandra.

Prop. 1975/76: 166, NU 68 , rskr 40 2.

607

...

\

¬

background image

SFS 1976: 351

4 § Med anställd avses i denna lag

1. den som är anställd tills vidare,

2. den som är anställd för viss tid, viss säsong eller visst arbete och

arbetar i genomsnitt minst 16 timmar per vecka.

Genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller god­

känts av berörda centrala arbetstagarorganisationer kan bestämmas att
annan minsta tid än som sägs i första stycket 2 skall gälla.

5 § I företag som ej är moderföretag och som under det senast för­

flutna räkenskapsåret här i landet har sysselsatt i genomsnitt minst 25
arbetstagare har de anställda rätt att utse två ledamöter i styrelsen (ar-

betstagarledamöter) och en suppleant för varje sådan ledamot.

Består företagets styrelse av endast en ledamot, har de anställda rätt

att utse en arbetstagarledamot och en suppleant.

Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning på moder­

företag. Därvid skall antalet arbetstagare avse koncernen i dess helhet

och rätten till styrelsereprcsentation tillkomma samtliga anställda inom
koncernen.

6 § Har arbetstagarledamöter utsetts, förändras ej de anställdas rätt

till styrelserepresentation, om därefter antalet anställda underskrider 25

eller antalet styrelseledamöter nedgår under två.

7 § Bolagsstämma eller föreningsstämma kan utan ändring av bolags­

ordningen eller stadgarna besluta att denna lag skall äga tillämpning,
även om antalet anställda ej uppgår till 25, eller att de anställda skall
ha rätt att enligt denna lag utse fler arbetstagarledamöter och supplean­
ter än som följer av 5 §.

8 § Om ej annat följer av denna lag, äger bestämmelserna om styrelse­

ledamot och styrelsesuppleant i aktiebolagslagen (1975: 1385) eller lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning på ar-

betstagarledamot och suppleant för sådan ledamot.

1

9 § Bestämmelserna i 2 kap. 4 § 6 aktiebolagslagen (1975: 1385), 6 §
6 och 22 § andra stycket lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar,
44 § första stycket 9 bostadsrättslagen (1971: 479) samt 4 § 6 och 14 §
2 lagen (1975: 417) om sambruksföreningar gäller ej arbetstagarledamot

eller suppleant för sådan ledamot.

i!5:

10 § Beslut om inrättande av styrelserepresentation för de anställda

fattas av lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektiv­

avtal i förhållande till företaget och företräder mer än hälften av de

anställda vid företaget eller av flera sådana arbetstagarorganisationer

som tillsammans har denna omfattning.

Rör beslutet moderföretag, fattas det av lokal arbetstagarorganisa­

tion som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företag inom
koncernen och företräder mer än hälften av koncernens anställda, eller

av flera sådana arbetstagarorganisationer som tillsammans har denna

608

omfattning.

¬

background image

Företagets styrelse skall skriftligen underrättas om beslut att inrätta

SFS 1976: 351

styrelserepresentation för de anställda.

11 § I företag som ej är moderföretag utses arbetstagarledamot och

suppleant för sådan (arbetstagarrepresentanter) av de lokala arbetsta­

garorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till

företaget. I moderföretag utses arbetstagarrepresentant av de lokala

arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållan­

de till företag inom koncernen.

12 § Enas ej organisationerna om annat, gäller följande ordning för

utseende av arbetstagarrepresentanter.

Tillhör i fall som avses i 5 § första stycket mer än fyra femtedelar

av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget samma lokala
arbetstagarorganisation, får denna utse samtliga arbetstagarrepresentan­

ter, såvida icke annan sådan organisation företräder minst en tjugondel

av dessa arbetstagare. Denna organisation får i sådant fall utse en supple­

ant. Företräder icke någon organisation mer än fyra femtedelar av de

kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget, får de två lokala ar-
betstagarorganisationer som företräder det största antalet sådana arbets­

tagare utse vardera en ledamot och en suppleant. I fall som avses i 5 §

andra stycket utses arbetstagarrepresentanterna av den lokala arbetsta­
garorganisation som företräder det största antalet kollektivavtalsbundna
arbetstagare vid företaget. Vid tillämpningen av vad som nu har sagts
anses lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma centrala ar­

betstagarorganisation som en organisation.

Andra stycket äger motsvarande tillämpning i fall som avses i 5 §

tredje stycket, dock att vad som sägs i andra stycket om antal arbets­
tagare skall avse koncernen i dess helhet.

13 § Arbetstagarrepresentant bör utses bland de anställda vid företa­

get eller, i f råga om moderföretag, bland de anställda inom koncernen.

Till arbetstagarrepresentant får ej utan särskilt tillstånd utses den som

i sådan egenskap tillhör annat företags styrelse. Vad som nu har sagts
gäller ej om företagen medger annat eller om de ingår i samma kon­
cern.

14 § Tiden för arbetstagarrepresentants uppdrag bestämmes av den

som utser honom. Uppdragstiden får dock ej omfatta mer än fyra hela

räkenskapsår och skall bestämmas så, att uppdraget upphör vid slut et av

ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas.

Förordnas ej annat med anledning av ansökan om undantag enligt

18 eller 19 §, tillträder arbetstagarrepresentant sitt uppdrag vid tidpunkt
som bestämmes av den som har utsett honom, dock tidigast tre månader
efter det att underrättelse enligt 10 § har kommit företagets styrelse till­
handa.

15 § Suppleant för arbetstagarledamot har rätt att närvara och yttra

sig vid styrelsens sam manträden, även om ledamoten är närvarande.

Vad som sägs i 8 kap. 9 § första stycket andra meningen aktiebo-

39-SFS 1976

609

¬

background image

SFS 1976:351

lagslagen (1975:1385) om styrelseledamot äger motsvarande tillämp-

ning på suppleant för arbetstagarledamot.

'

'

610

16 § En arbetstagarrepresentant får närvara och deltaga i överlägg­

ningarna när ärende, som senare skall avgöras av styrelsen, förberedas

⬢' [

av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter.

Enas ej arbetstagarorganisationerna om annat, utses representant

som avses i för sta stycket av den organisation som företräder det största
antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller, i fråga om

moderföretag, inom koncernen.

17 § Arbetstagarrepresentant får ej deltaga i behandling av fråga som

rör

1. förhandling med arbetstagarorganisation,
2. uppsägning av kollektivavtal eller
3. stridsåtgärd.

18 § Skulle styrelserepresentation för de anställda medföra väsentlig

olägenhet för aktiebolag på grund av att

1. styrelsens sammansättning är beroende av politiska styrkeförhål­

landen eller av förhållande mellan olika aktieägare eller aktieägargrup­

per, som framgår av bolagsordningen, avtal eller annan omständighet,

eller

2. bolagsordningen innehåller föreskrift om särskild röstmajoritet vid

fattande av styrelsens beslut,

kan undantag medgivas från denna lag, om olägenheten ej kan undan­

röjas på annat sätt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på ekonomisk förening.

Med förhållande som avses i första stycket 1 jämställes därvid förhål­
lande mellan olika intressentgrupper inom föreningen.

Undantag skall förenas med villkor om åtgärder som på annat sätt

tillgodoser arbetstagarnas intresse av insyn och inflytande i fråga om
företagets verksamhet.

19 § Bestämmelserna i 18 § äger motsvarande tillämpning, om olägen­

het som där sägs skulle uppkomma genom att styrelserepresentation för

de anställda införs i företag där staten har utsett offentlig styrelseleda­
mot enligt lagen (1976; 350) om styrelserepresentation för samhället i

aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

20 § Fråga om tillstånd enligt 13 § andra stycket eller undantag enligt
18 eller 19 § prövas av nämnden för styrelserepresentationsfrågor.

Mot nämndens beslut får talan ej föras.

21 § I mål om tillämpning av denna lag i övrigt, i den mån tvisten

avser förhållandet mellan företaget och de anställda, gäller lagen
(1974; 371) om r ättegången i arbetstvister.

22 § Utöver vad som i övrigt gäller kan arbetsdomstolen i mål om till-

lämpningen av denna lag förordna att förhandling skall hållas inom
stängda dörrar, i den män det kan antagas att offentlighet skulle med-

¬

background image

föra risk för väsentlig skada för part eller annan genom yppande av

SFS 1976: 351

affärs-, drifts- eller därmed jämförligt förhållande hos företag eller
organisation.

23 § I anmälan om styrelsens sammansättning enligt 8 kap. 15 § ak­

tiebolagslagen (1975; 1385) eller 37 § lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar skall anges om ledamot eller suppleant har utsetts enligt den­

na lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976 utom såvitt avser 15 § andra

stycket, som träder i kraft den 1 januari 1977. Hänvisning som i lagen

göras till aktiebolagslagen (1975: 1385) skall till utgången av år 1976
avse motsvarande lagrum i lagen (1944: 705) om aktiebolag.

Har beslut om inrättande av styrelserepresentation fattats enligt lagen

(1972: 829) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och
ekonomiska föreningar och bar ej undantag medgivits enligt 14 § sam­

ma lag, gäller beslutet alltjämt. Arbetstagarrepresentant som bar utsetts

enligt äldre lag får behålla sitt uppdrag till och med den ordinarie stäm­

ma med styrelseval som äger rum närmast efter det att tre hela räken­

skapsår förflutit, om ej organisationerna bestämmer annat. I övrigt gäl­

ler i fråga om styrelserepresentation som nu bar sagts den nya lagen.

Har beslut fattats om undantag som avses i andra stycket eller om

tillstånd enligt 10 § andra stycket äldre lagen, gäller det alltjämt.

Bestämmelserna i 7 § 8 och 20 § fjärde stycket första meningen lagen

(1911: 55 s. 1) om ekonomiska föreningar samt 5 § 6 och 26 § första

stycket andra meningen första ledet lagen (1948: 218) om sambruks­

föreningar gäller ej arbetstagarledamot eller suppleant för sådan leda­

mot. I övrigt äger bestämmelserna om styrelseledamot och styrfelse-

suppleant i dessa lagar motsvarande tillämpning på arbetstagarledamot

och suppleant för sådan ledamot, om ej annat följer av denna lag. I

fråga om anmälan enligt 20 § nämnda lag om ekonomiska föreningar

eller 32 § sagda lag om sambruksföreningar äger 23 § motsvarande till-
lämpning.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

RUNE B. JOHANSSON
(Industridepartementet)

611

\

\

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt