SFS 1987:1245

871245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1245 Lag

utkom från trycket

oHi styrelscrepreseiitation för de privatanstältda;

den 30 december 1987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

tf

⬢�-.

1 § Denna lag syftar till att genom styrelser epresentation ge de anställda

insyn i och inflytande på företagets verksamhet.

2 § Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,

försäkringsbolag och ekonomisk förening.

Med koncern avses i den na lag svenska juridiska personer som enligt

t

3688

' Prop. 1987/88: 10. AU 10, rskr. 103 .

'W ,

¬

background image

bestämmelserna i 1 kap. 2§ aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 3 § bank-

SFS 1987:1245

aktiebolagslagen (1987:618), 1 kap. 2§ sparbankslagen (1987:619), 1 kap.

8§ föreningsbankslagen (1987:620), 1 kap. 9§ försäkringsrörelselagen

(1982:713) eller 1 kap . 4§ lagen (1987:667) om ekon omiska föreningar är

moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra.

3 § En arbetstagare hos ett kommittent- eller moderföretag, som stadig­

varande är verksam i ett kommissionärs- eller dotterföretag utan att vara
anställd där, skall vid tillämpningen av denna lag betraktas som anställd
även i kommissionärs- eller dotterföretaget.

Vid tillämpningen av denna lag skall ett kollektivavtal som gäller mellan

en lokal arbetstagarorganisation och kommittent- eller moderföretaget be­

traktas som ett kollektivavtal även i förhåll ande till kommis sionärs- eller

dotterföretaget.

Rätten till styrelserepresentation

4 § I ett företag som under det senast förflutna räkenskapsåret här i

landet har s ysselsatt i geno msnitt minst 25 arbetstagare har de anställda
rätt ti ll två ledamöter i styrelsen (arbetstagarledamöter) och en suppleant

för vaije sådan ledam ot. Bedriver företaget verksamhet inom skilda bran­
scher och har det under det senast förflutna räkenskapsåret här i la ndet

sysselsatt i genomsnitt minst 1 000 arbetstagare, har de anställda rätt till tre

ledamöter i styrelsen och en suppleant för vaije sådan ledamot.

De anställdas rätt till styrelserepresentation enligt första stycket far

dock inte leda till att antalet arbetstagarledamöter överstiger antalet övriga
styrelseledamöter.

Om företaget är ett moderföretag, skall vad som sä gs i första och andra

styckena om företag avse koncernen i dess helhet och rätten till styrelsere­

presentation tillkomma samtliga anställda inom koncernen.

5 § När arbetstagarledamöterna har utsetts förändras inte de anställdas

rätt till styrelserepresentation under mandatperioden, om antalet anställda

eller antalet övriga styrelseledamöter minskar.

Inrättande av styrelserepresentation

6 § Beslut att inrätta styrelserepresentation för de anställda fattas av en

lokal arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal i förhållande
till företaget.

Om beslut et rör moderföretag, fattas det av en lokal arbetstagarorgani­

sation som är bunden av kollektivavtal i förhållande till ett företag inom
koncernen.

Företagets styrelse skall skriftligen underrättas om beslut att inrätta

styrelserepresentation för de anställda. I 10§ andra stycket finns bestäm­

melser om när arbetstagarledamöter eller suppleanter (arbetstagarrepre-
sentanter) får tillträda sina uppdrag.

3689

¬

background image

SFS 1987:1245

7 § Arbetstagarrepresentanterna utses av de lokala arb etstagarorganisa­

tioner som är bundna av kollektivavtal i förhållande till företaget eller, i

moderföretag, av de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av
kollektivavtal i förhållande till ett fö retag inom koncernen.

8 § Om organisationerna inte enas om annat, gäller följande ordning för

att utse arbetstagarrepresentanterna.

Om mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna

vid företaget eller koncernen tillhör samma lokala arbetstagarorganisation,

far denna utse samtliga arbetstagarrepresentanter. Om en annan sådan

organisation företräder minst en tjugondel av de kollektivavtalsbundna
arbetstagarna, får dock denna organisation utse en av suppleanterna.

Om ingen organisation företräder mer än fyra femtedelar av de kollek­

tivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget eller koncernen, får de två
lokala arbetstagarorganisationer som företräder det största antalet sådana
arbetstagare utse vardera en ledamot och en suppleant. Om de anställda

har rätt till tre ledamöter och tre suppleanter, får den större av organisatio­
nerna utse två ledamöter och två suppleanter.

Om man, på grund av bestämmelsen i 4 § andra stycket, skal) utse endast

en arbetstagarrepresentant och en suppleant, görs det av den lokala arbets­

tagarorganisation som företräder det största antalet kollektivavtalsbundna

T

arbetstagare vid företaget eller k oncernen.

^

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna paragraf skall lokala ar-

g

betstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation anses som
en organisation.

^

ti

9 § Arbetstagarrepresentanterna bör utses bland de anställda vid företa­

get eller, i fråga om moderföretag, inom kon cernen.

Till ar betstagarrepresentant får inte utan särskilt tillstånd av nämnden

för styrelserepresentationsfrågor utses den som är arbetstagarrepresentant

i et t annat företags styrelse. Detta gäller inte, om företagen går med på

något annat eller om de ingår i samma ko ncern.

10 § Tiden för en arbetstagarrepresentants uppdrag bestäms av den som

utser honom. Mandatperioden får dock inte vara längre än fyra räken-

skapsår. Den skall bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av en
ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas.

Den som utser arbetstagarrepresentanterna bestämmer när de skall till-

träda uppdraget. Om inte företagets styrelse medger annat, får de dock inte
tillträda förrän tre månader efter det att styrelsen har fått underrättelse " =

enligt 6§ tredje stycket.

Av 18§ andra stycket framgår att en annan tidpunkt för tillträdet kan

gälla.

Arbetstagarrepresentanternas arbete m. m.

11 § Om inte annat följer av denna lag, skall vad som är föreskrivet i
annan lag eller författning om styrelseledamot och styrelsesuppleant i ett
företags styrelse tillämpas på arbetstagarledamöter och suppleanter för

3690

sådana ledamöter.

Vt

'⬢i* I

¬

background image

12 § Den som är suppleant för en arbetstagarledamot har rätt att närvara

SFS 1987:1245

och yttra sig vid styrelsens sammanträden och vid företagets stämma, även
otn ledamoten är närvarande.

13 § En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i överlägg­

ningarna när ett ärende, som senare skall avgöras av styrelsen, förbereds

av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i före­

taget.

Om ett beslut enligt 7 kap. 6§ andra stycket bankaktiebolagslagen

(1987:618), 3 kap. 6 § andra stycket sparbankslagen (1987: 619) eller 6 kap.

6§ andra stycket föreningsbankslagen (1987:620) innebär att ett uppdrag
ges åt en regionstyrelse eller ett motsvarande organ i en region, har de

anställda inom regionen rätt att bestämma att en representant för dem och
en supplea nt skall omfattas av uppdraget. En sådan representant har

motsvarande rätt som avses i första stycket.

Om arbetstagarorganisationerna inte enas om annat, utses den represen­

tant som avses i första och andra styckena av den organisation som
företräder det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid före­

taget eller, i fråga om moderför etag, inom koncernen.

14 § Arbetstagarrepresentanterna fär inte delta i behandlingen av frågor

som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av andra frågor där en

facklig organisation på arbetsplatsen har ett väsentligt intresse som kan

strida mot företagets.

Om ett företags verksamhet är av sådan natur eller har ett sådant

ändamål som avses i 2§ lagen (1976:580) om me dbestämmande i arbetsli­

vet, har arb etstagarrepresentanterna inte heller rätt att delta i ett beslut

som gäller verksamhetens mål eller inriktning.

Skadestånd m. m.

15 § En arbetsgivare eller en arbetstagarorganisation som bryter mot

denna lag skall betala ersättning för den skada som uppkommer. Skade­

ståndet kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och
ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Om det är skäligt, kan
skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

En arbetstagarorganisation kan dock inte med st öd av denna lag kräv a

skadestånd av en annan arbetstagarorganisation.

16 § Den som vill kräva skadestånd enligt denna lag skall underrätta

motparten om sitt anspråk inom fyra månader från det skadan inträffade.
Om det inom den tiden har begärts förhandling om anspråket enligt lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektiv­

avtal, skall talan väckas Inom fyra månader efter det att förhandlingen
avslutades. I annat fall skall talan väckas inom åtta månader från det
skadan inträffade.

Om underrättelse inte lämnas eller talan inte väcks inom den tid som

anges i första stycket, har parten förlorat sin rätt till talan.

3691

¬

background image

SFS 1987:1245

�vriga bestämmelser

17 § Undantag kan medges från denna lag, om styrelserepresentation för
de anställda skulle medföra väsentlig olägenhet för ett företag på grund av

att

1. styrelsens sammansättning beror på politiska styrkeförhållanden eller

på förhållande mellan olika intressenter eller intressentgrupper, som fram­

går av bolagsordningen, stadgarna, avtal eller annan omständighet, eller

2. bolagsordningen eller motsvarande föreskriver särskild röstmajoritet

för styrelsens beslut.

Ett undantag enligt första stycket får endast medges, om olägenheten

inte kan undanröjas på annat sätt. Undantag skall förenas med villkor o m
åtgärder som på annat sätt tillgodoser arbetstagarnas intresse av insyn i
och inflytande på företagets verksamhet.

18 § I fr ågor om tillstånd enligt 9 § andra stycket eller undantag enligt

17 § beslutar nämnden för styrelserepresentationsfrågor,

Nämnden kan för tiden fram till det slutliga avgörandet besluta att en

arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett uppdrag som styrelseledamot
eller suppleant.

Nämndens beslut får inte överklagas.

19 § I övrigt gäller i mål om tillämpning av denna lag, i den mån tvisten

avser förhållandet mellan företaget och de anställda, lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, då lagen (1976 :351) om

styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska för­
eningar och lagen (1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i

bankinstitut och försäkringsbolag skall upphöra att gälla.

2. Beslut som med st öd av äldre lag har fattats om att inrätta styrelsere­

presentation för de anställda samt om att utse arbetstagarrepresentanter i

styrelsen gäller fortfarande. Motsvarande gäller beslut om undantag som
avses i 17 §.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INGELA THAL�0N

(Arbetsmarknadsdepartementet)

3692

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt