SFS 1994:807 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 1994:807 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
SFS 1994_807 Lag om ändring i lagen (1987_1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1594

SFS 1994:807

Utkom från trycket

den 22 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrel-

serepresentation för de privatanställda skall ha följande lydelse.

2 § Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,
försäkringsbolag och ekonomisk förening.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

bestämmelserna i 1 kap. 5§ aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 3§
bankaktiebolagslagen (1987:618), 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 1
kap. 8§ föreningsbankslagen (1987:620), 1 kap. 9§ försäkringsrörelse-
lagen (1982:713) eller 1 kap. 4§ lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94: LU32, rskr. 1993/94:422.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt