SFS 1994:1944 Lag om ändring i lagen (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 1994:1944 Lag om ändring i lagen (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
SFS 1994_1944 Lag om ändring i lagen (1994_807) om ändring i lagen (1987_1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:807) om ändring i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda;

SFS 1994:1944
Utkom från trycket
den 30 december 1994

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrel-

serepresentation för de privatanställda i paragrafens lydelse enligt lagen
(1994:807) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 § Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,
försäkringsbolag och ekonomisk förening.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

bestämmelserna i 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 6 § bank-
aktiebolagslagen (1987:618), 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 1 kap.

8§ föreningsbankslagen (1987:620), 1 kap. 9§ försäkringsrörelselagen
(1982:713) eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är
moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95: NU13, rskr. 1994/95:142.

6779

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt