SFS 1995:1585 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 1995:1585 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
SFS 1995_1585 Lag om ändring i lagen (1987_1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3189

SFS 1995:1585
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 13 §§ lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privatanställda skall ha följande lydelse.

2 §2 Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,
försäkringsbolag och ekonomisk förening.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

bestämmelserna i 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 6 § ban-
kaktiebolagslagen (1987:618), 1 kap. 2§ sparbankslagen (1987:619), 1
kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 kap. 9 § försäkringsrörel-

selagen (1982:713) eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska före-
ningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra.

1

Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112.

2

Senaste lydelse 1994:1944.

background image

SFS 1995:1585

13 § En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i över-

läggningarna när ett ärende, som senare skall avgöras av styrelsen, för-
bereds av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i
företaget.

Om ett beslut enligt 7 kap. 6 § andra stycket bankaktiebolagslagen

(1987:618), 3 kap. 6 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap.
6§ andra stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker innebär att ett
uppdrag ges åt en regionstyrelse eller ett motsvarande organ i en region, har

de anställda inom regionen rätt att bestämma att en representant för dem
och en suppleant skall omfattas av uppdraget. En sådan representant har

motsvarande rätt som avses i första stycket.

Om arbetstagarorganisationerna inte enas om annat, utses den represen-

tant som avses i första och andra styckena av den organisation som företrä-
der det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller,
i fråga om moderföretag, inom koncernen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3190

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt