SFS 2020:666 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 2020:666 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
SFS2020-666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation

för de privatanställda

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 13 §§ lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

2 §2 Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-
säkringsföretag, tjänstepensionsföretag och ekonomisk förening samt
europakooperativ för vilket lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen
(1987:619) eller 1 kap. 10�14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra, eller
företag som enligt 13�16 §§ lagen (2011:427) om europeiska företagsråd
utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag och de företag över
vilka detta inflytande utövas.

13 §3 En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i över-
läggningarna när ett ärende, som senare ska avgöras av styrelsen, förbereds
av särskilt utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i företaget.

Om ett beslut enligt 3 kap. 6 § andra stycket sparbankslagen (1987:619)

innebär att ett uppdrag ges åt en regionstyrelse eller ett motsvarande organ i
en region, har de anställda inom regionen rätt att bestämma att en represen-
tant för dem och en suppleant ska omfattas av uppdraget. En sådan represen-
tant har motsvarande rätt som avses i första stycket.

Om ett bankaktiebolag eller en medlemsbank har inrättat en region-

styrelse eller motsvarande organ i en region, har de anställda inom regionen
rätt att bestämma att en representant för dem och en suppleant ska ha mot-
svarande rätt som avses i första stycket.

Om arbetstagarorganisationerna inte enas om annat, utses den represen-

tant som avses i första�tredje styckena av den organisation som företräder
det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller i
fråga om moderföretag, inom koncernen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2019:746.

3 Senaste lydelse 1998:1502.

SFS

2020:666

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:666

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt