SFS 2006:479 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 2006:479 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
060479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs i fråga om lagen (1987:1245) om sty-

relserepresentation för de privatanställda

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 b och 4 a §§, av föl-

jande lydelse.

1 b § Denna lag skall tillämpas på europakooperativ som bildats enligt rå-
dets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för euro-
peiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

2 under förutsättning att

a) europakooperativet bildats av enbart fysiska personer eller av en juri-

disk person och fysiska personer, och

b) europakooperativet, dess dotterföretag och filialer vid tidpunkten då

europakooperativet registrerades, hade färre än sammanlagt 50 arbetstagare,
eller arbetstagare enbart i en EES-stat.

Lagen skall dock inte tillämpas på europakooperativ enligt första stycket i

de fall

a) minst en tredjedel av arbetstagarna i europakooperativet, dess dotter-

företag och filialer i minst två EES-stater har begärt att arbetstagarinflytande
enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ skall
gälla, eller

b) arbetsstyrkan i europakooperativet, dess dotterföretag och filialer upp-

går eller uppgått till sammanlagt minst 50 arbetstagare i minst två EES-
stater.

2 §

3 Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-

säkringsbolag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket la-
gen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt be-

stämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 §
sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsban-
ker, 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 4 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i

1 Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315.

2 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

3 Senaste lydelse 2005:910.

SFS 2006:479

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:479

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

förhållande till varandra eller företag som enligt 9�12 §§ lagen (1996:359)
om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande inflytande över ett annat
företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

4 a § Om ett europakooperativ flyttar sitt säte till Sverige och arbetstagar-
nas rätt till inflytande inte omfattas av lagen (2006:477) om arbetstagarinfly-
tande i europakooperativ, skall minst samma rätt till arbetstagarinflytande
gälla som innan europakooperativet flyttade sitt säte.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt