SFS 2004:560 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda;

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 2004:560 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda;
040560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1987:1245) om styrel-

serepresentation för de privatanställda skall införas en ny paragraf, 1 a §, av
följande lydelse.

1 a §

Denna lag skall inte tillämpas på bolag som bildats enligt rådets för-

ordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabo-
lag

2

.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2003/04:122, bet. 2003/04:AU4, rskr. 2003/04:226.

2

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2004:560

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt