SFS 2005:910 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 2005:910 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
050910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrel-

serepresentation för de privatanställda skall ha följande lydelse.

2 §

2 Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-

säkringsbolag och ekonomisk förening.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt be-

stämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 §
sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsban-
ker, 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 4 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i
förhållande till varandra.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 1998:1502.

SFS 2005:910

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt