SFS 1998:1502 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 1998:1502 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
981502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 13 §§ lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privatanställda skall ha följande lydelse.

2 §

2

Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-

säkringsbolag och ekonomisk förening.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt be-

stämmelserna i 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 2 § spar-
bankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
1

kap. 9

§ försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 4 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i
förhållande till varandra.

13 §

3

En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i överlägg-

ningarna när ett ärende, som senare skall avgöras av styrelsen, förbereds av
därtill särskilt utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i företaget.

Om ett beslut enligt 3 kap. 6 § andra stycket sparbankslagen (1987:619)

eller 6 kap. 6 § andra stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker innebär
att ett uppdrag ges åt en regionstyrelse eller ett motsvarande organ i en re-
gion, har de anställda inom regionen rätt att bestämma att en representant för
dem och en suppleant skall omfattas av uppdraget. En sådan representant har
motsvarande rätt som avses i första stycket.

Om ett bankaktiebolag har inrättat en regionstyrelse eller motsvarande or-

gan i en region, har de anställda inom regionen rätt att bestämma att en
representant för dem och en suppleant skall ha motsvarande rätt som avses i
första stycket

.

Om arbetstagarorganisationerna inte enas om annat, utses den represen-

tant som avses i första�tredje styckena av den organisation som företräder
det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller i
fråga om moderföretag, inom koncernen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1

Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23.

2

Senaste lydelse 1995:1585.

3

Senaste lydelse 1995:1585.

SFS 1998:1502

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

2

SFS 1998:1502

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt