SFS 2010:2053 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 2010:2053 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
102053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelse-

representation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

2 §

2

Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-

säkringsföretag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket
lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt be-

stämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 §
sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsban-
ker eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moder-
företag och dotterföretag i förhållande till varandra eller företag som enligt
9�12 §§ lagen (1996:359) om europeiska företagsråd utövar ett bestämman-
de inflytande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande
utövas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2006:479.

SFS 2010:2053

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt