SFS 2011:428 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda / SFS 2011:428 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
110428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 20 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelse-

representation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

2 §

2

Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-

säkringsföretag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket
lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen
(1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap. 4 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotter-
företag i förhållande till varandra eller företag som enligt 13�16 §§ lagen
(2011:427) om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande inflytande
över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224.

2 Senaste lydelse 2010:2053.

SFS 2011:428

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt